Diabetes med svårläkta fotsår

 • Tillstånd: Diabetes med svårläkta fotsår
 • Åtgärd: Konservativ sårvård med tillväxtfaktorer, matrixmodulatorer, cellmattor eller cellkulturer

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är det begränsade underlaget för effekt. Åtgärden har inte visats vara bättre än standardbehandling.

Kommentar: Avser icke infekterade sår. Åtgärden medför mycket högre kostnader än standardbehandling. Vid konservativ sårvård kan det billigaste alternativet användas eftersom det inte finns stöd för skillnader i effekt. Alternativen kan i undantagsfall användas när standardbehandling inte haft tillräcklig effekt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Konservativ sårvård innefattar olika former av icke kirurgisk behandling, vanligen lokalt, men även systemiskt, i syfte att åstadkomma eller påskynda läkning.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes med svårläkta fotsår

 • tycks lokal behandling med tillväxtfaktorer eller matrixmodulatorer vid icke nekrotiska, icke infekterade och icke ischemiska fotsår vid diabetes med utebliven läkning ge viss ökning av sårläkningshastigheten och andelen läkta sår (begränsat vetenskapligt underlag)
 • tycks lokal behandling med cellmattor eller cellkulturer vid icke nekrotiska, icke infekterade och icke ischemiska fotsår vid diabetes med utebliven läkning ge viss ökning av sårläkningshastigheten och andelen läkta sår (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Senaste litteratursökning är utförd 2008. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

Litteratursökningen för samtliga åtgärder inom området konservativ sårvård identifierade sex systematiska översikter [1–6] över sammanlagt fler än 2 200 studier, varav 60 randomiserade kontrollerade studier eller jämförande kohortstudier granskades inom ramen för arbetet med riktlinjerna. Flertalet av dessa studier har begränsningar i kvaliteten, som till exempel få patienter, kort uppföljningstid, otillräcklig beskrivning av effekten, eller varierande kvalitet på jämförande samtidig behandling. Antalet studier per typ av behandling är litet och olika åtgärder har därför grupperats.

Nio randomiserade kontrollerade studier [7–15] och en kohortstudie [16] med sammanlagt 1 227 patienter jämför lokal behandling med tillväxtfaktorer (vanligen i gelform) eller matrixmodulatorer med i de flesta fall fuktig koksaltkompress. Dessutom identifierades en registerstudie med 20 347 patienter. Sårläkningsfrekvensen i interventionsgruppen var 24–76 procent, jämfört med 9–41 procent i kontrollgruppen.

Behandling av fotsår med biologiskt material, det vill säga cellmattor med olika kombinationer av celler (keratocyter, fibroblaster) och medium, har studerats i sju randomiserade kontrollerade studier [17–23]. Sammanlagt omfattade studierna 1 019 patienter med neuropatiska sår med god cirkulation, frånvaro av tecken på infektion samt ren såryta. Jämförelsealternativet var vanligen fuktig NaCl-kompress. Sårläkningsfrekvensen i interventionsgruppen var 30–92 procent, jämfört med 8–38 procent i kontrollgruppen.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas utförliga studier av god kvalitet för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Hinchliffe, RJ, Valk, GD, Apelqvist, J, Armstrong, DG, Bakker, K, Game, FL, et al. A systematic review of the effectiveness of interventions to enhance the healing of chronic ulcers of the foot in diabetes. Diabetes Metab Res Rev. 2008; 24 Suppl 1:S119-44.
 2. NICE. Clinical guidelines for Type 2 Diabetes. Prevention and management of foot problems 2004.
 3. Bergin, SM, Wraight, P. Silver based wound dressings and topical agents for treating diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2006; (1):CD005082.
 4. Smith, J. Debridement of diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2002; (4):CD003556.
 5. Mason, J, O'Keeffe, C, McIntosh, A, Hutchinson, A, Booth, A, Young, RJ. A systematic review of foot ulcer in patients with Type 2 diabetes mellitus. I: prevention. Diabet Med. 1999; 16(10):801-12.
 6. O'Meara, S, Cullum, N, Majid, M, Sheldon, T. Systematic reviews of wound care management: (3) antimicrobial agents for chronic wounds; (4) diabetic foot ulceration. Health Technol Assess. 2000; 4(21):1-237.
 7. Steed, DL, Goslen, JB, Holloway, GA, Malone, JM, Bunt, TJ, Webster, MW. Randomized prospective double-blind trial in healing chronic diabetic foot ulcers. CT-102 activated platelet supernatant, topical versus placebo. Diabetes Care. 1992; 15(11):1598-604.
 8. Steed, DL. Clinical evaluation of recombinant human platelet-derived growth factor for the treatment of lower extremity diabetic ulcers. Diabetic Ulcer Study Group. J Vasc Surg. 1995; 21(1):71-8; discussion 9-81.
 9. Niezgoda, JA, Van Gils, CC, Frykberg, RG, Hodde, JP. Randomized clinical trial comparing OASIS Wound Matrix to Regranex Gel for diabetic ulcers. Adv Skin Wound Care. 2005; 18(5 Pt 1):258-66.
 10. Robson, MC, Payne, WG, Garner, WL. Integrating the results of phase IV (postmarketing) clinical trial with four previous trials reinforces the position that Regranex (beclapermin) gel 0.01% is an effective adjunct to the treatment of diabetic foot ulcers. J Appl Res. 2005; 5:35–45.
 11. Wieman, TJ, Smiell, JM, Su, Y. Efficacy and safety of a topical gel formulation of recombinant human platelet-derived growth factor-BB (becaplermin) in patients with chronic neuropathic diabetic ulcers. A phase III randomized placebo-controlled double-blind study. Diabetes Care. 1998; 21(5):822-7.
 12. Richard, JL, Parer-Richard, C, Daures, JP, Clouet, S, Vannereau, D, Bringer, J, et al. Effect of topical basic fibroblast growth factor on the healing of chronic diabetic neuropathic ulcer of the foot. A pilot, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Diabetes Care. 1995; 18(1):64-9.
 13. Tsang, MW, Wong, WK, Hung, CS, Lai, KM, Tang, W, Cheung, EY, et al. Human epidermal growth factor enhances healing of diabetic foot ulcers. Diabetes Care. 2003; 26(6):1856-61.
 14. Veves, A, Sheehan, P, Pham, HT. A randomized, controlled trial of Promogran (a collagen/oxidized regenerated cellulose dressing) vs standard treatment in the management of diabetic foot ulcers. Arch Surg. 2002; 137(7):822-7.
 15. Afshari, M, Larijani, B, Fadayee, M, Ghahary, A, Pajouhi, M, Bastanhagh, M-H, et al. Efficacy of topical epidermal growth factor in healing diabetic foot ulcers. Therapy. 2005; 2(5):759-65.
 16. Feng, J, Du, WH, Wang, J. [Clinical study of various growth factors on the improvement of impaired healing ulcers in patients with diabetic disease]. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 1999; 13(5):273-7.
 17. Gentzkow, GD, Iwasaki, SD, Hershon, KS, Mengel, M, Prendergast, JJ, Ricotta, JJ, et al. Use of dermagraft, a cultured human dermis, to treat diabetic foot ulcers. Diabetes Care. 1996; 19(4):350-4.
 18. Gail Naughton, JMGG. A Metabolically Active Human Dermal Replacement for the Treatment of Diabetic Foot Ulcers. Artificial Organs. 1997; 21(11):1203-10.
 19. Hanft, JR, Surprenant, MS. Healing of chronic foot ulcers in diabetic patients treated with a human fibroblast-derived dermis. J Foot Ankle Surg. 2002; 41(5):291-9.
 20. Marston, WA, Hanft, J, Norwood, P, Pollak, R. The efficacy and safety of Dermagraft in improving the healing of chronic diabetic foot ulcers: results of a prospective randomized trial. Diabetes Care. 2003; 26(6):1701-5.
 21. Veves, A, Falanga, V, Armstrong, DG, Sabolinski, ML. Graftskin, a human skin equivalent, is effective in the management of noninfected neuropathic diabetic foot ulcers: a prospective randomized multicenter clinical trial. Diabetes Care. 2001; 24(2):290-5.
 22. Bayram, Y, Deveci, M, Imirzalioglu, N, Soysal, Y, Sengezer, M. The cell based dressing with living allogenic keratinocytes in the treatment of foot ulcers: a case study. Br J Plast Surg. 2005; 58(7):988-96.
 23. Puttirutvong, P. Meshed skin graft versus split thickness skin graft in diabetic ulcer coverage. J Med Assoc Thai. 2004; 87(1):66-72.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94