Diabetes med svåra fotproblem som exempelvis svårläkt fotsår eller infektion

 • Tillstånd: Diabetes med svåra fotproblem som exempelvis svårläkt fotsår eller infektion
 • Åtgärd: Behandling utförd av multidisciplinärt fotteam

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad och att åtgärden har effekt på avgörande effektmått (amputationsfrekvens).

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Minst 75 till 85 procent av de diabetesrelaterade amputationerna föregås av ett fotsår [1]. Flera faktorer bidrar till att såret försämras, så att amputation blir oundviklig – vanligen progredierande infektion eller grav cirkulationsstörning (ischemi) med åtföljande vävnadsdestruktion eller vävnadsdöd. Vården inriktas ofta på lokal sårbehandling med eller utan tillägg av antibiotika istället för på individens systemsjukdom med multipel organpåverkan som inte får någon annan behandling förrän skadan har försämrats.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes med svåra fotproblem som exempelvis svårläkt fotsår eller infektion

 • tycks behandling utförd av multidisciplinära fotteam i samverkan med primärvård eller hemsjukvård leda till minskad amputationsfrekvens (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Senaste litteratursökning är utförd 2008. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

Samtliga systematiska översikter [1–5] och konsensusdokument [1] framhåller att kontakt och samverkan mellan primärvård eller hemsjukvård och ett multidisciplinärt fotteam bör etableras. Fotteamets uppgift är att identifiera förutsättningar och begränsningar för läkning samt att upprätta en multifaktoriell behandlingsstrategi.

I populationsbaserade retrospektiva kohortstudier, sammanfattade i översikterna, redovisas en minskning av amputation ovan fotleden med 49–85 procent efter införandet av multidisciplinära team. I retrospektiva kohortstudier [6–12] anges en läkningsfrekvens vid neuropatiska sår på 50–70 procent inom 20 veckor. I en mixad kohort på neuropatiska, neuroischemiska och ischemiska sår är amputationsfrekvensen 5–10 procent (ovan fotled) och mortaliteten 10–15 procent [1]. Det finns två jämförande kohortstudier med kontrollgrupp där intervention med fotteam ingått som en del i behandlingen jämfört med gängse ordinarie sjukvård i respektive område eller klinik [13, 14], som redovisar antingen fler läkta sår eller minskad amputationsincidens upp till två år efter intervention.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. IDF. International Working Group on the Diabetic Foot: International Consensus on the Diabetic Foot. International Working Group on the Diabetic Foot. 2007.
 2. Mason, J, O'Keeffe, C, McIntosh, A, Hutchinson, A, Booth, A, Young, RJ. A systematic review of foot ulcer in patients with Type 2 diabetes mellitus. I: prevention. Diabet Med. 1999; 16(10):801-12.
 3. NICE. Clinical guidelines for Type 2 Diabetes. Prevention and management of foot problems 2004:
 4. Singh, N, Armstrong, DG, Lipsky, BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA. 2005; 293(2):217-28.
 5. Wraight, PR, Lawrence, SM, Campbell, DA, Colman, PG. Creation of a multidisciplinary, evidence based, clinical guideline for the assessment, investigation and management of acute diabetes related foot complications. Diabet Med. 2005; 22(2):127-36.
 6. Rith-Najarian, S, Branchaud, C, Beaulieu, O, Gohdes, D, Simonson, G, Mazze, R. Reducing lower-extremity amputations due to diabetes. Application of the staged diabetes management approach in a primary care setting. J Fam Pract. 1998; 47(2):127-32.
 7. Hjelm, K, Nyberg, P, Apelqvist, J. Determinants of ambulatory care in a defined adult Swedish diabetic population. Diabetes Res Clin Pract. 2002; 56(1):49-61.
 8. Prompers, L, Huijberts, M, Apelqvist, J, Jude, E, Piaggesi, A, Bakker, K, et al. High prevalence of ischaemia, infection and serious comorbidity in patients with diabetic foot disease in Europe. Baseline results from the Eurodiale study. Diabetologia. 2007; 50(1):18-25.
 9. Jeffcoate, WJ, Chipchase, SY, Ince, P, Game, FL. Assessing the outcome of the management of diabetic foot ulcers using ulcer-related and person-related measures. Diabetes Care. 2006; 29(8):1784-7.
 10. Beckert, S, Witte, M, Wicke, C, Konigsrainer, A, Coerper, S. A new wound-based severity score for diabetic foot ulcers: A prospective analysis of 1,000 patients. Diabetes Care. 2006; 29(5):988-92.
 11. Canavan, RJ, Unwin, NC, Kelly, WF, Connolly, VM. Diabetes- and nondiabetes-related lower extremity amputation incidence before and after the introduction of better organized diabetes foot care: continuous longitudinal monitoring using a standard method. Diabetes Care. 2008; 31(3):459-63.
 12. Larsson, J, Eneroth, M, Apelqvist, J, Stenstrom, A. Sustained reduction in major amputations in diabetic patients: 628 amputations in 461 patients in a defined population over a 20-year period. Acta Orthop. 2008; 79(5):665-73.
 13. Dargis, V, Pantelejeva, O, Jonushaite, A, Vileikyte, L, Boulton, AJ. Benefits of a multidisciplinary approach in the management of recurrent diabetic foot ulceration in Lithuania: a prospective study. Diabetes Care. 1999; 22(9):1428-31.
 14. McCabe, CJ, Stevenson, RC, Dolan, AM. Evaluation of a diabetic foot screening and protection programme. Diabet Med. 1998; 15(1):80-4.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94