Diabetes med smärtsam neuropati

 • Tillstånd: Diabetes med smärtsam neuropati
 • Åtgärd: Behandling med capsaicin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att behandlingen medför biverkningar och samtidigt liten effekt på smärtlindring.

Kommentar: Det finns behandlingsalternativ med bättre effekt men också ett behov av flera behandlingsalternativ för tillståndet.

Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta att erfarenheten är begränsad av användning av läkemedlen hos äldre. Det finns risker vid behandling med många läkemedel.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Diabetesneuropati ger bristande känsel i fötterna som är en av de viktigaste faktorerna bakom svårläkta sår och amputation. Hos en liten grupp patienter uppträder allt svårare smärtor, och vanliga analgetika ger inte tillräcklig lindring. Smärtorna kan bli invalidiserande, speciellt nattetid, och inverka menligt på livskvaliteten.

Capsaicin, den starka komponenten i chilipeppar, är ett samlingsnamn på arter inom släktet Capsicum. Till detta släkte hör bland annat paprika, spansk peppar och habanero. Capsaicin är godkänt för utvärtes behandling av smärta vid diabetesneuropati. Problem för patienten att tolerera den ofta svidande och brännande känslan vid påstrykningen, liksom behovet att stryka på salvan flera gånger dagligen, leder å ena sidan till hög grad av utsättning. Å andra sidan har behandlingen, till skillnad från andra alternativ, inga systemeffekter eller biverkningar från centrala nervsystemet eller magtarmkanalen.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes med smärtsam neuropati

 • tycks behandling med capsaicin i låg dos (0,075 procent) inte ge någon effekt på total förbättring jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag)
 • medför behandling med capsaicin i låg dos (0,075 procent) viss smärtminskning jämfört med placebo (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • tycks lokala biverkningar som leder till utsättning vara vanliga vid behandling med capsaicin i låg dos (0,075 procent) (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Lokala biverkningar från huden som leder till utsättning, dock inga system-effekter eller biverkningar från centrala nervsystemet eller magtarmkanalen.

Vilka studier ingår i granskningen?

Underlaget utgörs av två studier [1, 2] där specifikt diabetespatienter studerats. Baserat på den ena studien ger behandling med capsaicin ingen förbättring av global smärtskattning. Baserat på båda studierna medför behandling med capsaicin en viss smärtminskning. Lokala biverkningar som leder till utsättning tycks vara vanliga. Vidare identifierade en nyare RCT [3] en systematisk översikt från Cochrane [4] och en översikt från NICE [5]. Den välgjorda thailändska dubbel-blinda cross-over studien med capsaicin i låg dos (0,025 procent) vid diabetesneuropati visade ingen skillnad mot placebo [3]. Då denna styrka inte saluförs i Sverige ingår studien inte i underlaget.

Cochraneöversikten som var uppdaterad till juli 2012 fann enbart studier publicerade före 1996 och inkluderade sex studier med 389 deltagare [4]. Endast en av dessa studier innehöll enbart personer med diabetes. Studierna var heterogena och blindning inte möjlig att åstadkomma. Data bedömdes otillräckliga för slutsats om effektivitet men antyder att lågdos (< 1procent) capsaicin saknar meningsfylld klinisk smärtstillande effekt på neuropati i allmänhet.

Underlaget till NICE´s rapport konkluderar att det endast förelåg motstridig evidens av låg kvalitet avseende effekten av capsaicin på neuropati i stort. Endast en studie på 80 patienter med diabetesneuropati av medel kvalitet inkluderades med rapportering av global improvement/impression of change [2], vilket av NICE likställdes med andel som får minst 50 procent smärtreduktion, och denna visade ingen effekt på global smärtskattning. Men tillsammans med en större studie på 251 patienter [1] fann man viss minskning av intensitet. Capsaicin nämns inte som en behandlingsoption i rekommendationerna som baseras på översikten.

Efter litteratursökningen har ytterligare en studie identifierats som inte bedöms förändra slutsatserna [6].

Saknas någon information i studierna?

Data om livskvalitet saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Effect of treatment with capsaicin on daily activities of patients with painful diabetic neuropathy. Capsaicin Study Group. Diabetes Care. 1992; 15(2):159-65.
 2. Tandan, R, Lewis, GA, Krusinski, PB, Badger, GB, Fries, TJ. Topical capsaicin in painful diabetic neuropathy. Controlled study with long-term follow-up. Diabetes Care. 1992; 15(1):8-14.
 3. Kulkantrakorn, K, Lorsuwansiri, C, Meesawatsom, P. 0.025% capsaicin gel for the treatment of painful diabetic neuropathy: a randomized, double-blind, crossover, placebo-controlled trial. Pain practice : the official journal of World Institute of Pain. 2013; 13(6):497-503.
 4. Derry, S, Moore, RA. Topical capsaicin (low concentration) for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 9:CD010111.
 5. (NICE), NIoHaCE. The pharmacological management of neuropathic pain in adults in non-specialist settings. http://guidanceniceorguk/CG173/. 2013.
 6. Griebeler, ML, Morey-Vargas, OL, Brito, JP, Tsapas, A, Wang, Z, Carranza Leon, BG, et al. Pharmacologic Interventions for Painful Diabetic Neuropathy: An Umbrella Systematic Review and Comparative Effectiveness Network Meta-analysis. Ann Intern Med. 2014; 161(9):639-49.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94