Diabetes med smärtsam neuropati

 • Tillstånd: Diabetes med smärtsam neuropati
 • Åtgärd: Behandling med SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare, [eng. Selective serotonin reuptake inhibitor SSRI])

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det finns vetenskapligt stöd för att åtgärden saknar effekt på smärtlindring.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Diabetesneuropati ger bristande känsel i fötterna som är en av de viktigaste faktorerna bakom svårläkta sår och amputation. Hos en liten grupp patienter uppträder allt svårare smärtor, och vanliga analgetika ger inte tillräcklig lindring. Smärtorna kan bli invalidiserande, speciellt nattetid, och inverka menligt på livskvaliteten. Behandling med tricykliska antidepressiva (TCA), vanligen amitryptilin, har använts sedan många år. De modernare antidepressiva av SSRI-typ har också testats.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes med smärtsam neuropati

 • tycks behandling med SSRI inte ha någon säkerställd smärtlindrande effekt och biverkningarna inte skilja sig från placebo (begränsat vetenskapligt underlag)
 • är underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av SSRI på livskvalitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Risken för utsättning till följd av biverkningar såsom muntorrhet, förstoppning eller yrsel är trefaldigt ökad jämfört med placebo.

Vilka studier ingår i granskningen?

Behandling med SSRI-preparat (exklusive duloxetin och venlafaxin) vid smärtsam diabetesneuropati har studerats i tre studier med 162 patienter som sammanfattas i en systematisk översikt [1]. Endast en studie per preparat identifierades och evidensstyrkan bedömdes som låg. Citalopram och fluoxetin minskar inte smärtan i studien. En översikt från 2010 (uppdaterad 2013) från The National Institute for Health and Care Excellence, UK (NICE) [2] fann inga studier som uppfyllde inklusionskraven och slutsatsen blev att det saknas evidens för effekt. En systematisk översikt av European Federation for Neurological Sciences (EFNS), (uppdaterad till september 2009) [3] bedömer att preparatgruppen ger liten eller ingen effekt på smärta.

Efter litteratursökningen har ytterligare en studie identifierats som inte bedöms förändra slutsatserna [4].

Saknas någon information i studierna?

Inga data redovisas om effekten på livskvalitet. Studierna är genomgående av kort varaktighet.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Collins, SL, Moore, RA, McQuayHj, Wiffen, P. Antidepressants and anticonvulsants for diabetic neuropathy and postherpetic neuralgia: a quantitative systematic review. J Pain Symptom Manage. 2000; 20(6):449-58.
 2. (NICE), NIoHaCE. The pharmacological management of neuropathic pain in adults in non-specialist settings. http://guidanceniceorguk/CG173/. 2013.
 3. Attal, N, Cruccu, G, Baron, R, Haanpää, M, Hansson, P, Jensen, TS, et al. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2010 revision. European Journal of Neurology. 2010; 17(9):1113-e88.
 4. Griebeler, ML, Morey-Vargas, OL, Brito, JP, Tsapas, A, Wang, Z, Carranza Leon, BG, et al. Pharmacologic Interventions for Painful Diabetic Neuropathy: An Umbrella Systematic Review and Comparative Effectiveness Network Meta-analysis. Ann Intern Med. 2014; 161(9):639-49.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94