Diabetes med skuldersmärta – adhesiv capsulit

 • Tillstånd: Diabetes med skuldersmärta – adhesiv capsulit
 • Åtgärd: Sjukgymnastisk behandling med lågintensiv sjukgymnastik (inom smärtfria rörelsebanor)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är den förväntade patientnyttan av åtgärden och att tillståndet har måttlig svårighetsgrad. Det saknas alternativa åtgärder.

Kommentar: Tillståndet kan medföra smärta, funktionsnedsättning och sjukskrivning. Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Frozen shoulder eller adhesiv capsulit definieras som skuldersmärta som varat under mer än tre månader samt att extern rotation och aktiv och passiv skulderrörelse i alla tre planen är mindre än 50 procent jämfört med normalomfånget. Adhesiv capsulit förekommer hos 12–35 procent av patienterna med diabetes och korrelerar med ålder och diabetesduration. Vanligt är också att patienter med adhesiv capsulit har andra sena diabeteskomplikationer [1-8]. I en systematisk kunskapsöversikt över riskfaktorer för skuldersmärta fann författarna ett mycket starkt samband mellan diabetes och skuldersmärta [9].

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos personer med diabetes och adhesiv capsulit, ger behandling med lågintensiv sjukgymnastik (inom smärtfria rörelsebanor) större patientnytta än olägenhet (konsensus).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade inga randomiserade kontrollerade studier eller systematiska kunskapsöversikter som utvärderade sjukgymnastisk behandling av adhesiv capsulit hos personer med diabetes. En genomgång gjordes även av referenslistor men utan resultat. Vidare återfanns en observationsstudie från Turkiet [10] som behandlade adhesiv capsulit hos personer med typ 2-diabetes samt en svensk studie från 2014 där tio personer som genomgick lågintensiv träning studerades [11]. Dessa visade en klar förbättring av smärtintensiteten och uppgav sig ha en bättre skulderfunktion. Studierna bedöms inte tillföra ytterligare evidens (otillräckligt vetenskapligt underlag) varför konsensusslutsatsen kvarstår.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Cagliero, E, Apruzzese, W, Perlmutter, G, Nathan, D. Musculoskeletal disorders of the hand and shoulder in patients with diabetes mellitus. The American Journal of Medicine. 2002; 112:487-90.
 2. Balci, N, Balci, M, Tüzüner, S. Shoulder adhesive capsulitis and shoulder range of motion in typ II diabetes mellitus: association with diabetic complications. Journal of Diabetes and its complications. 1999; 13:135-40.
 3. Laslett, L, Burnet, S, Jones, J, Redmond, C, McNeil, J. Musculoskeletal morbidity: the growing burden of shoulder pain and disability and poor quality of life in diabetic outpatients. Clinical Experimental Rheumatology. 2007; 25:422-9.
 4. Thomas, S, McDougall, C, Brown, I, Jaberoo, M, Stearns, A, Ashraf, R, et al. Prevalence of symptoms and signs of shoulder problems in people with diabetes mellitus. Journal of Shoulder Elbow Surgery. 2007; 16:748-51.
 5. Arkkila, P, Gautier, J. Musculoskeletal disorders in diabetes mellitus: an update. Best Practice & Research Clinical Rheumatology. 2003; 17:945-70.
 6. Miranda, H, Viikari-Juntura, E, Heistaro, S, Hellövaara, M, Riihimäki, H. A Population study on differences in the determinants of a specific shoulder disorder versus nonspecific shoulder pain without clinical findings. American Journal of Epidemiology. 2005; 161:847-55.
 7. Goldberg, B, Scarlat, M, Harryman, D. Management of the stiff shoulder. Journal of Orthopaedic Science. 1999; 4:462-71.
 8. Smith, L, Burnet, S, McNeil, J. Musculoskeletal manifestations of diabetes mellitus. British Journal of Sports Medicine. 2003; 37:30-5.
 9. Viikari-Juntura, E, Shiri, R, Solovieva, S, Karppinen, J, Leino-Arjas, P, Varonen, H, et al. Risk factors of atherosclerosis and shoulder pain - Is there an association? A systematic review. European Journal of Pain. 2007:doi:10..1016/j.ejpain.
 10. Duzgun, I, Baltaci, G, Atay, OA. Manual therapy is an effective treatment for frozen shoulder in diabetics: an observational study. Eklem hastaliklari ve cerrahisi = Joint diseases & related surgery. 2012; 23(2):94-9.
 11. Kyhlback, M, Schroder Winter, H, Thierfelder, T, Soderlund, A. Physiotherapy treatment of the diabetic shoulder: a longitudinal study following patients with diabetes and shoulder pain using a pre-post treatment design. Disability and rehabilitation. 2014; 36(7):556-62.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Omvårdnad

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94