Diabetes med otillräcklig glukoskontroll

 • Tillstånd: Diabetes med otillräcklig glukoskontroll
 • Åtgärd: Beteendeorienterad patientutbildning i form av stödprogram baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget för effekt är otillräckligt och att det samtidigt finns andra åtgärder som har vetenskapligt stöd för effekt på HbA1c.

Kommentar: Flera interventionsstudier pågår.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kognitiv beteendeterapi (KBT) utgår från forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Patientutbildning som erbjuds med denna utgångspunkt fokuserar på samspelet hos personens beteenden, tankar, känslor och kroppsliga reaktioner. I KBT-baserad utbildning får patienten lära hur detta samspel fungerar generellt och för egen del. En individuell och konkret handlingsplan utformas för de förändringsområden som patienten önskar ta tag i. Utbildningen erbjuds ofta i samverkan mellan sjuksköterska med specialisering inom diabetesvård, dietist som har tränats i KBT-baserat förhållningssätt samt psykolog med inriktning KBT. Patientutbildningens omfattning rör sig om 9–15 sessioner upp till 2 timmar en gång per vecka.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes med otillräcklig glukoskontroll

 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten på HbA1c av metoden kognitiv beteendeterapi (KBT).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I SBU:s systematiska genomgång [1] bedömdes det vetenskapliga underlaget som otillräckligt för att uttala sig om kort- och långtidseffekter på HbA1c och livskvalitet av KBT-baserad patientutbildning.

Sedan SBU:s systematiska litteraturgenomgång 2009 har en metaanalys [2] tillkommit omfattandes totalt fyra randomiserade kontrollerade studier med sammanlagt 521 patienter med typ 1- och typ 2-diabetes. Interventionerna i den ingående metaanalysen har omfattat

 • stresshantering baserat på KBT
 • KBT i kombination med patientutbildning, motivational enhancement therapy (MET) eller blood glucose awareness training (BGAT)
 • KBT-baserat utbildningsprogram för deprimerade personer med typ 2-diabetes
 • Gruppbaserat KBT-stöd i jämförelse med en intervention kring BGAT. Ingen signifikant sänkning av HbA1c kunde ses.

I det sammanställda vetenskapliga underlaget ses vissa begränsningar i studiekvalitet för aspekter som rör oklar risk för bedömnings- och behandlingsbias, vissa problem med heterogenitet på grund av olika studiedesign med kombinationer av olika behandlingsmetoder. Urvalet i studierna har även varierat i förekomst av personer med typ 1-diabetes, typ 2-diabetes eller förekomst av båda. Detta gäller även förekomst eller exklusion av personer med depression. Sammantaget bedöms evidensstyrkan vara otillräcklig för att bedöma om KBT-baserad utbildning har effekt på metabol kontroll hos personer med diabetes. Utfallet av livskvalitet är osäkert då detta inte har utvärderats i alla ingående studier alternativt har olika utfallsmått använts för att mäta detta.

Saknas någon information i studierna?

Det framgår inte alltid vilka yrkesgrupper som genomför interventionen och vilken utbildning dessa har, vilket kan vara av betydelse beträffande utfall och på sikt även klinisk tillämpbarhet. I den systematiska översikten framgår inte efter hur lång tid utvärderingarna gjordes (tabellering av ingående studier saknas). Effektmåttet är begränsat till HbA1c i den nytillkomna metaanalysen. Livskvalitet och andra psykologiska utfallsmått saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. SBU. Patientutbildning vid diabetes – en systematisk litteraturöversikt 2009.
 2. Elliott, S. Cognitive behavioural therapy and glycaemic control in diabetes mellitus. Practical Diabetes. 2012; 29(2):67-71.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Omvårdnad

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94