Diabetes med misstänkt hypertoni

 • Tillstånd: Diabetes med misstänkt hypertoni
 • Åtgärd: Ambulatorisk blodtrycksmätning för ställningstagande till behandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en måttlig svårighetsgrad samtidigt som det saknas vetenskapligt stöd för effekt av åtgärden.

Kommentar: Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Traditionellt uppmätt blodtryck på mottagningar med några få värden står för nästan all kunskap om riskerna med hypertoni. Detta kan ge bra kunskaper på populationsnivå, men är ett sämre riskestimat på individuell nivå på grund av mätteknik, variabilitet i blodtryck och konsultationshypertoni (white-coat hypertension). I 40 år har man mätt blodtryck ambulatoriskt (utanför vårdmiljön) och detta kan ge en bättre bild av hur blodtryck varierar över dygnet [1].

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en sammmanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes med misstänkt hypertoni medför ambulatorisk blodtrycksmätning större patientnytta än olägenhet (konsensus).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

En metaanalys [2] av flera kohortstudier med sammanlagt 7 458 patienter visar att ambulatorisk mätning hela dygnet säger mer om framtida kardiovaskulär död än ambulatorisk mätning dagtid. Även kvoten ambulatoriskt dag- och nattblodtryck är av värde.

En studie [3] på över 300 patienter med typ 2-diabetes och med en uppföljningstid på cirka fem år visar att ambulatoriskt uppmätt blodtryck förutsäger framtida hjärt–kärlhändelser bättre än klinikmätt blodtryck. Det saknas vetenskapligt underlag för att bedöma om mätning av ambulatoriskt blodtryck hela dygnet, hos personer med diabetes och gränsblodtryck, är av värde för beslut om att påbörja behandling eller inte genom att bättre kunna förutsäga risken.

Två senare systematiska översikter [4, 5] stödjer de tidigare slutsatserna. Den ena översikten [5] baseras på nio kohortstudier med sammanlagt 9 299 patienter som följdes i medeltal i 11 år. I studierna jämförs effekten av ambulatorisk mätning med vanlig blodtrycksmätning på kardiovaskulära utfall och mortalitet. Totalt HR (KI 95 procent) per 10 mmHg-ökning av 24 timmars systoliskt pulstryck 1,27 (1,18–1,38); p < 0,001. Resultaten är desamma oavsett om det finns mer eller mindre än 10 procent av deltagarna som har diabetes.

En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”Vid diabetes med misstänkt hypertoni medför ambulatorisk blodtrycksmätning större patientnytta än olägenhet”. Konsensus uppnåddes.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Pickering, TG, Shimbo, D, Haas, D. Ambulatory blood-pressure monitoring. N Engl J Med. 2006; 354(22):2368-74.
 2. Boggia, J, Li, Y, Thijs, L, Hansen, TW, Kikuya, M, Bjorklund-Bodegard, K, et al. Prognostic accuracy of day versus night ambulatory blood pressure: a cohort study. Lancet. 2007; 370(9594):1219-29.
 3. Eguchi, K, Pickering, TG, Hoshide, S, Ishikawa, J, Ishikawa, S, Schwartz, JE, et al. Ambulatory blood pressure is a better marker than clinic blood pressure in predicting cardiovascular events in patients with/without type 2 diabetes. Am J Hypertens. 2008; 21(4):443-50.
 4. Pierdomenico, SD, Cuccurullo, F. Ambulatory blood pressure monitoring in type 2 diabetes and metabolic syndrome: a review. Blood pressure monitoring. 2010; 15(1):1-7.
 5. Conen, D, Bamberg, F. Noninvasive 24-h ambulatory blood pressure and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. J Hypertens. 2008; 26(7):1290-9.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Hjärt- och kärlkomplikationer

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94