Diabetes med icke ischemiska svårläkta fotsår

 • Tillstånd: Diabetes med icke-ischemiska svårläkta fotsår
 • Åtgärd: Behandling med undertryck

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad och att det finns ett begränsat vetenskapligt stöd för effekt på avgörande effektmått (amputation) och på sårläkning.

Kommentar: En detaljerad kostnadssammanställning är svår då den totala kostnaden beror på många faktorer som kan påverka sårets läkningstid såsom dess ursprungliga skick, graden av infektion och personalens erfarenhet och kompetens. Behandling med undertryck kan enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) kosta 3 800 kronor per vecka.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Behandling med undertryck (på engelska: negative pressure wound therapy eller NPWT) skapar ett kontinuerligt eller intermittent undertryck i såret, varvid exudat avlägsnas. Behandlingen, som används i klinisk rutin i Sverige i dag, synes kunna öka regionalt blodflöde, minska lokalt vävnadsödem och bidra till nybildning av granulationsvävnad. Mer än 1 500 kliniska eller pre-kliniska vetenskapliga arbeten har publicerats, men endast en minoritet av dessa har studerat effekter i diabetesrelaterade fotsårsmodeller eller klinisk effekt hos patienter med diabetesrelaterade fotsår. Det finns i dag flera olika NPWT-system. Det är inte givet att dessa är likvärdiga ur effektsynpunkt, varför generalisering av studieresultat bör undvikas.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes med icke ischemiska svårläkta fotsår

 • tycks behandling med NWPT vid icke ischemiska, diabetesrelaterade amputationssår i framfoten öka läkningsförekomsten efter 16 veckor jämfört med standardbehandling utan NWPT (begränsat vetenskapligt underlag).
 • tycks behandling med NWPT vid icke ischemiska, diabetesrelaterade svårläkta fotsår öka läkningsförekomsten efter 16 veckor jämfört med standardbehandling utan NWPT (begränsat vetenskapligt underlag).
 • tycks behandling med NWPT vid icke ischemiska, diabetesrelaterade svårläkta fotsår minska förekomsten av amputation nedanför ankeln inom 16 veckors uppföljning jämfört med standardbehandling utan NWPT (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Förekomsten av biverkningar under NPWT, till exempel sårinfektion, skiljer sig inte från förekomsten i kontrollgrupperna.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår två systematiska översikter [1, 2], vars konklusioner är att ytterligare studier behövs för att identifiera en möjlig plats för NPWT. Dessa systematiska översikter baseras i huvudsak på två RCT-studier [3, 4]. I denna granskning har två RCT-studier [5, 6] av äldre datum exkluderats, då effektmåttet inte var läkning eller amputation och studiepopulationerna var små (n=10). Ytterligare en studie [7] identifierades men används inte som underlag för slutsatserna då andelen diabetesrelaterade fotsår var endast 31 procent och resultaten för dessa inte kan särskiljas.

Behandling med NPWT vid icke ischemiska, diabetesrelaterade, post-amputationssår i framfoten har studerats i en randomiserad kontrollerad studie [3] med sammanlagt 162 patienter. Studien visar ökad läkning efter upp till 16 veckors behandling med NPWT jämfört med standardbehandling utan NPWT, 56 procent respektive 39 procent. Bortfallsfrekvensen var 23 procent i denna studie.

Behandling med NPWT vid icke ischemiska, diabetesrelaterade, svårläkta sår (medelduration 6,5 månader) har studerats i en randomiserad kontrollerad studie [4] med sammanlagt 335 patienter. Studien visar ökad läkning efter upp till 16 veckors behandling med NPWT jämfört med standardbehandling utan NPWT, 42 procent respektive 29 procent. Studien visar också minskad förekomst av amputationer nedan ankeln, 1,2 procent respektive 7,8 procent. Bortfallsfrekvensen var 30,8 procent i denna studie.

Saknas någon information i studierna?

Uppföljning av behandlingsresultat på längre sikt än 16 veckor efter behandlingsstart saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Det saknas relevant underlag för att bedöma kostnadseffektiviteten för be-handling med undertryck. SBU gör i Alert-rapporten Vakuumassisterad sårbehandling (2011-09) bedömningen att behandlingen kostar omkring 3 800 kronor per vecka. Den totala kostnaden beror på många faktorer som kan påverka sårets läkningstid, såsom dess ursprungliga skick, graden av infektion och personalens erfarenhet och kompetens.

Referenser

 1. National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE). NICE clinical guideline 119 2011 (updated 2012).
 2. Game, FL, Hinchliffe, RJ, Apelqvist, J, Armstrong, DG, Bakker, K, Hartemann, A, et al. A systematic review of interventions to enhance the healing of chronic ulcers of the foot in diabetes. Diabetes Metab Res Rev. 2012; 28 Suppl 1:119-41.
 3. Armstrong, DG, Lavery, LA. Negative pressure wound therapy after partial diabetic foot amputation: a multicentre, randomised controlled trial. Lancet. 2005; 366(9498):1704-10.
 4. Blume, PA, Walters, J, Payne, W, Ayala, J, Lantis, J. Comparison of negative pressure wound therapy using vacuum-assisted closure with advanced moist wound therapy in the treatment of diabetic foot ulcers: a multicenter randomized controlled trial. Diabetes Care. 2008; 31(4):631-6.
 5. McCallon, SK, Knight, CA, Valiulus, JP, Cunningham, MW, McCulloch, JM, Farinas, LP. Vacuum-assisted closure versus saline-moistened gauze in the healing of postoperative diabetic foot wounds. Ostomy/wound management. 2000; 46(8):28-32, 4.
 6. Eginton, MT, Brown, KR, Seabrook, GR, Towne, JB, Cambria, RA. A prospective randomized evaluation of negative-pressure wound dressings for diabetic foot wounds. Annals of vascular surgery. 2003; 17(6):645-9.
 7. Armstrong, DG, Marston, WA, Reyzelman, AM, Kirsner, RS. Comparative effectiveness of mechanically and electrically powered negative pressure wound therapy devices: a multicenter randomized controlled trial. Wound repair and regeneration : official publication of the Wound Healing Society [and] the European Tissue Repair Society. 2012; 20(3):332-41.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94