Diabetes med fotsår och misstänkt cirkulationsrubbning

 • Tillstånd: Diabetes med fotsår och misstänkt cirkulationsrubbning
 • Åtgärd: Mätning av ankeltryck eller tåtryck

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har måttlig svårighetsgrad och att den åtgärd som kan följa av undersökningen (kärlkirurgi) har god effekt på sårläkning och risk för amputation.

Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta att undersökningen kan vara särskilt viktigt hos äldre som inte själva observerar symtom. Beakta eventuellt behov av assistans på äldreboenden.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Klinisk värdering avseende förekomst av cirkulationsrubbning i nedre extremiteten hos patienter med diabetes är svår, eftersom sedvanliga ischemitecken kan vara maskerade. Hos patienter med svårläkta diabetesrelaterade fotsår ingår undersökning av cirkulationen i nedre extremiteterna som led i ordinarie utredning och syftar då, liksom vid utredning av claudiocatio intermittens, till att identifiera ischemi och möjligt åtgärdbara intraarteriella leisoner.

Denna granskning syftar till att utvärdera nyttan av mätning av ankeltryck eller tåtryck hos patienter med diabetes.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes med fotsår och misstänkt cirkulationsrubbning

 • har mätning av ankeltryck eller tåtryck samma diagnostiska precision (begränsat vetenskapligt underlag)
 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma patientnyttan av att testa för cirkulationsrubbningar i foten med mätning av ankeltryck eller tåtryck.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Senaste litteratursökning är utförd 2008. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

Litteratursökningen identifierade inga systematiska översikter eller randomiserade kontrollerade studier som undersökt nyttan av att testa för cirkulationsrubbning med mätning av ankeltryck eller tåtryck. I en studie fanns objektivt påvisad cirkulationsrubbning hos 18 procent av samtliga patienter utan känd perifer kärlsjukdom och med åtminstone en palperbar fotpuls [1].

Tre accuracy-studier [1-3] visar att ankeltryck och tåtryck har samma diagnostiska precision, under förutsättning att ett falskt negativt utfall på grund av mediaskleros beaktas.

Saknas någon information i studierna?

Studier saknas för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Sahli, D, Eliasson, B, Svensson, M, Blohme, G, Eliasson, M, Samuelsson, P, et al. Assessment of toe blood pressure is an effective screening method to identify diabetes patients with lower extremity arterial disease. Angiology. 2004; 55(6):641-51.
 2. Brooks, B, Dean, R, Patel, S, Wu, B, Molyneaux, L, Yue, DK. TBI or not TBI: that is the question. Is it better to measure toe pressure than ankle pressure in diabetic patients? Diabet Med. 2001; 18(7):528-32.
 3. Sahli, D, Svensson, M, Lidgren, J, Ojbrandt, K, Eriksson, JW. Evaluation of simple non-invasive techniques for assessment of lower extremity arterial disease. Clin Physiol Funct Imaging. 2005; 25(3):129-34.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35