Diabetes med fotdeformiteter (exempelvis Charcotfot), med nedsatt cirkulation och/eller känsel

 • Tillstånd: Diabetes med fotdeformiteter (exempelvis Charcotfot), med nedsatt cirkulation och/eller känsel
 • Åtgärd: Ortopedteknisk behandling för att förebygga sår

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad.

Kommentar: Nedsatt cirkulation och känsel innebär att detta är en högriskfot där den förväntade vinsten med åtgärden är mycket stor i absoluta tal. Åtgärden kan förhindra svårläkta sår och amputation. Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.

Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta att åtgärden kan vara särskilt viktig hos äldre som inte själva observerar symtom. Beakta eventuellt behov av assistans på äldreboenden.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Fotdeformiteter hos personer med diabetes kan omfatta Charcotfot, hallux rigidus, hallux valgus, klotår, hammartår, styv framfot, nedsjunken framfot med avvikande fotdynamik eller gångmönster, osteoartropati, eller ospecificerad fotdeformitet.

Med ortopedteknisk behandling avses alla former av skor, fotbäddar, ortoser, hylsor, material eller förband som avlastar eller omfördelar belastningen med bibehållen gångförmåga, i syfte att förebygga fotsår eller fortskridande fotdeformering som kan leda till fotsår.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes med fotdeformitet medför ortopedteknisk behandling större patientnytta än olägenhet (konsensus).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade sex systematiska översikter [1–6] där ortopedteknisk behandling beskrivs, men ingen randomiserad kontrollerad studie eller kohortstudie som undersöker effekten på utvecklingen av fotsår vid intervention med ortopedteknisk behandling.

En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”Vid diabetes med fotdeformitet medför ortopedteknisk behandling större patientnytta än olägenhet”. Konsensus uppnåddes.

Saknas någon information i studierna?

Studier saknas för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Mason, J, O'Keeffe, C, McIntosh, A, Hutchinson, A, Booth, A, Young, RJ. A systematic review of foot ulcer in patients with Type 2 diabetes mellitus. I: prevention. Diabet Med. 1999; 16(10):801-12.
 2. Spencer, S. Pressure relieving interventions for preventing and treating diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2000; (3):CD002302.
 3. Cavanagh, P. Footwear and off-loading for the diabetic foot -an evidence based guideline Prepared by the IWGDF working group on Footwear and off-loading. Diab Met res rev 2008 in press.
 4. NICE. Clinical guidelines for Type 2 Diabetes. Prevention and management of foot problems 2004.
 5. Singh, N, Armstrong, DG, Lipsky, BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA. 2005; 293(2):217-28.
 6. Wraight, PR, Lawrence, SM, Campbell, DA, Colman, PG. Creation of a multidisciplinary, evidence based, clinical guideline for the assessment, investigation and management of acute diabetes related foot complications. Diabet Med. 2005; 22(2):127-36.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94