Diabetes med fotdeformiteter, med normal cirkulation och känsel

 • Tillstånd: Diabetes med fotdeformiteter, med normal cirkulation och känsel
 • Åtgärd: Ortopedteknisk behandling för att förebygga sår

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har liten svårighetsgrad. Det saknas vetenskapligt stöd för patientnytta av åtgärden.

Kommentar: Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Fotdeformiteter hos personer med diabetes kan omfatta Charcotfot, hallux rigidus, hallux valgus, klotår, hammartår, styv framfot, nedsjunken framfot med avvikande fotdynamik eller gångmönster, osteoartropati, eller ospecificerad fotdeformitet.

Med ortopedteknisk behandling avses alla former av skor, fotbäddar, ortoser, hylsor, material eller förband som avlastar eller omfördelar belastningen med bibehållen gångförmåga, i syfte att förebygga fotsår eller fortskridande fotdeformering som kan leda till fotsår.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt liten svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes med fotdeformitet medför ortopedteknisk behandling större patientnytta än olägenhet (konsensus).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Senaste litteratursökning är utförd 2008. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

Litteratursökningen identifierade sex systematiska översikter [1–6] där ortopedteknisk behandling beskrivs, men ingen randomiserad kontrollerad studie eller kohortstudie som undersöker effekten på utvecklingen av fotsår vid intervention med ortopedteknisk behandling.

En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”Vid diabetes med fotdeformitet medför ortopedteknisk behandling större patientnytta än olägenhet”. Konsensus uppnåddes.

Saknas någon information i studierna?

Studier saknas för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Mason, J, O'Keeffe, C, McIntosh, A, Hutchinson, A, Booth, A, Young, RJ. A systematic review of foot ulcer in patients with Type 2 diabetes mellitus. I: prevention. Diabet Med. 1999; 16(10):801-12.
 2. Spencer, S. Pressure relieving interventions for preventing and treating diabetic foot ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2000; (3):CD002302.
 3. Cavanagh, P. Footwear and off-loading for the diabetic foot -an evidence based guideline Prepared by the IWGDF working group on Footwear and off-loading. Diab Met res rev 2008 in press.
 4. NICE. Clinical guidelines for Type 2 Diabetes. Prevention and management of foot problems 2004.
 5. Singh, N, Armstrong, DG, Lipsky, BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA. 2005; 293(2):217-28.
 6. Wraight, PR, Lawrence, SM, Campbell, DA, Colman, PG. Creation of a multidisciplinary, evidence based, clinical guideline for the assessment, investigation and management of acute diabetes related foot complications. Diabet Med. 2005; 22(2):127-36.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35