Diabetes hos personer från andra kulturer

 • Tillstånd: Diabetes hos personer från andra kulturer
 • Åtgärd: Kulturellt anpassade program för individuell patientutbildning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden har effekt på HbA1c och att tillståndet har måttlig svårighetsgrad.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Diabetesutbildning till personer från andra kulturer än den svenska kräver hänsynstagande till den aktuella kulturen. Kulturell anpassning av utbildningsprogram till personer med diabetes kan omfatta

 • anpassning av språket (tolkstöd eller tvåspråkig lärare tillhörande samma kulturella grupp som patienterna)
 • kulturanpassad kost (kostinslagen i utbildningen anpassas till patientgruppens kostvanor)
 • skrivet material översätts till patientgruppens språk.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes hos personer från andra kulturer än den svenska

 • ger kulturellt anpassade program för individuell patientutbildning, med stöd av ett tvärprofessionellt team, en förbättrad glukoskontroll (cirka 6,6 mmol/mol lägre HbA1c) jämfört med sedvanlig vård, efter 6 till 12 månader (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • tycks kulturellt anpassade program för individuell patientutbildning ge förbättrat egenvårdsbeteende (begränsat vetenskapligt underlag)
 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekten av kulturellt anpassade program för individuell patientutbildning på effektmåttet livskvalitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade tre randomiserade kontrollerade studier [1-3]. Muslimska pakistanier och sydasiater som bor i England och amerikanska låginkomsttagare i etniska minoritetsgrupper har ingått i de tre studierna, som totalt omfattar 770 patienter. Interventionerna inkluderade blädderblock i A3‑format med kulturellt anpassade bilder som illustrerar kost vid diabetes, nyttan av egna blodglukosmätningar, senkomplikationer och hur dessa kan förhindras samt service som gavs vid diabeteskliniken. En överbryggare (linkworker) som är kunnig i patientens kultur och språk kan medverka i undervisningen och därigenom bidra till förbättrad egenvård. Två av studierna [1, 2] (559 patienter) visar att HbA1c förbättras med 0,6 procentenheter. Uppföljningstiden var 6 respektive 36 månader.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Hawthorne, K, Tomlinson, S. One-to-one teaching with pictures--flashcard health education for British Asians with diabetes. Br J Gen Pract. 1997; 47(418):301-4.
 2. Closing the gap: effect of diabetes case management on glycemic control among low-income ethnic minority populations: the California Medi-Cal type 2 diabetes study. Diabetes Care. 2004; 27(1):95-103.
 3. Vyas, A, Haidery, AZ, Wiles, PG, Gill, S, Roberts, C, Cruickshank, JK. A pilot randomized trial in primary care to investigate and improve knowledge, awareness and self-management among South Asians with diabetes in Manchester. Diabet Med. 2003; 20(12):1022-6.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Omvårdnad

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94