Diabetes

 • Tillstånd: Diabetes
 • Åtgärd: Rutinmässig undersökning av fötter för förekomst av fotdeformiteter

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är den förväntade patientnyttan av den enkla undersökningen.

Kommentar: Enkel, biverkningsfri åtgärd med sannolikt låg kostnad.

Anpassning för gruppen mest sjuka äldre: Beakta att undersökningen kan vara särskilt viktigt hos äldre som inte själva observerar symtom. Beakta eventuellt behov av assistans på äldreboenden.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Fotdeformiteter hos personer med diabetes kan omfatta Charcotfot, hallux rigidus, hallux valgus, klotår, hammartår, styv framfot, nedsjunken framfot med avvikande fotdynamik eller gångmönster, osteoartropati, eller ospecificerad fotdeformitet. Rutinmässig undersökning av fötter för förekomst av fotdeformiteter kan vara av värde för val av behandling.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt liten svårighetesgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Rutinmässig undersökning av diabetespatienters fötter ger en patientnytta som överstiger olägenheten (konsensus).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade ingen systematisk översikt, randomiserad kontrollerad studie eller kohortstudie av effekten av att testa för felställningar i foten.

En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”Rutinmässig undersökning av diabetespatienters fötter ger en patientnytta som överstiger olägenheten”. Konsensus uppnåddes.

Saknas någon information i studierna?

Studier saknas för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

Litteratur saknas för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35