Diabetes

 • Tillstånd: Diabetes
 • Åtgärd: Undersökning för att identifiera neuropati med monofilament eller stämgaffel

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det finns vetenskapligt stöd för att åtgärden kan förutsäga risk för amputation.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Diabetesassocierad sensorisk perifer neuropati är en progredierande komplikation som vanligen ger ringa symtom innan mer allvarlig konsekvens, såsom fotsår, amputation, Chracot eller smärtsam neuropati utvecklats. Då patienten sällan är medveten om sin avsaknad av normal sensibilitet i foten, krävs aktiv undersökning för att identifiera neuropatin. Flera undersökningsmodaliteter finns tillgängliga varav de vanligaste utgörs av undersökning med Semmes Weinstein monofilament eller 128 Hz stämgaffel.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes:

 • tycks ett positivt resultat för neuropati med monofilamenttest i nedre extremiterna identifiera personer med ökad risk för amputation (begränsat vetenskapligt underlag)
 • har patienter med positivt resultat för neuropati med monofilamenttest och/eller stämgaffeltest i nedre extremiterna ökad risk att utveckla fotsår (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • tycks monofilament- och stämgaffeltest ha en sensitivitet på 77‑ respektive 53 procent och en specificitet på 96- respektive 99 procent samt AUC-värden på 0,72 respektive 0,73 för att identifiera neuropati (i förhållande till nervkonduktionsundersökning), (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en systematisk översikt [1] som inkluderar nio studier och 11 007 diabetespatienter och utvärderar effekten av positiv monofilament på amputation och tillkomst av fotsår under upp till fyra år efter undersökningen, en befolkningsbaserad kohort studie som utvärderar effekten av olika riskfaktorer på sårutveckling under ett års uppföljning [2] samt en studie som värderar specificitet och sensitivitet för monofilament och stämgaffeltest mot nervkonduktionstest som gold standard [3].

Den relativa risken att utveckla diabetesrelaterat fotsår var högre hos diabetespatienter med patologiskt stämgaffeltest jämfört med de med normalt test (RR 2,5–7,9), (n=10 029). Amputationsrisken ökade vid patologiskt stämgaffeltest (RR 1,7–15,1), (n=1 336) [1].

I en samhällsbaserad kohort med 1 192 diabetespatienter var risken att under ett år drabbas av fotsår högre hos patienter med patologisk monofilamentundersökning (OR 1,7) och hos patienter med patologiskt stämgaffeltest (OR 3,2), [2].

I en diabetesklinikbaserad studie om 478 patienter var specificiteten för både monofilamentundersökning och stämgaffeltest hög jämfört med nervkonduktionsundersökning som gold standard (96 respektive 99 procent). Sensitiviteten var 77 respektive 53 procent i denna undersökning [3]. Båda undersökningarna tog kort tid och var kliniskt enkla att utföra.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Feng, Y, Schlosser, FJ, Sumpio, BE. The Semmes Weinstein monofilament examination is a significant predictor of the risk of foot ulceration and amputation in patients with diabetes mellitus. J Vasc Surg. 2011; 53(1):220-6 e1-5.
 2. Crawford, F, McCowan, C, Dimitrov, BD, Woodburn, J, Wylie, GH, Booth, E, et al. The risk of foot ulceration in people with diabetes screened in community settings: findings from a cohort study. QJM. 2011; 104(5):403-10.
 3. Perkins, BA, Olaleye, D, Zinman, B, Bril, V. Simple screening tests for peripheral neuropathy in the diabetes clinic. Diabetes Care. 2001; 24(2):250-6.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94