Diabetes

 • Tillstånd: Diabetes
 • Åtgärd: Årlig undersökning av albumin i urinen

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Kommentar: Albumin i urinen är en mycket stark riskmarkör för allvarlig njurskada, hjärtinfarkt, stroke och förtida död. Det är en enkel åtgärd som möjliggör att tidigt identifiera individer med albuminläckage för att sätta in åtgärder som förebygger komplikationerna.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Albumin i urinen är en mycket stark riskmarkör för allvarlig njurskada, hjärtinfarkt, stroke och förtida död. Det är en enkel åtgärd som möjliggör att tidigt identifiera individer med albuminläckage för att sätta in åtgärder som förebygger komplikationerna.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes

 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att värdera effekten på diabetespatienters komplikationer eller mortalitet utifrån vilken metod för albuminmätning som använts
 • har bestämning av mikroalbuminuri genom mätning av u‑albumin/kreatinin-kvot i urinstickprov hög sensitivitet och specificitet jämfört med urin-albuminutsöndringshastighet (vedertagen engelsk förkortning; UAER) som referensmetod (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • korrelerar bestämning av u-albuminkoncentration i stickprov av morgonurin väl till UAER som referensmetod avseende diagnostik av mikroalbuminuri (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • tycks bestämning av u-albumin/kreatinin-kvot i urinstickprov inom primärvården korrelera väl till UAER, oavsett om analys gjorts på morgonurin eller inte (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Senaste litteratursökning är utförd 2008. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

Det saknas studier som har värderat effekten på diabetespatienters komplikationer eller mortalitet utifrån vilken metod för albuminmätning som använts. Däremot identifierade litteratursökningen ett antal accuracy-studier, som jämför stickprovsmätning med referensmetoden UAER.

Albuminutsöndring i urin har historiskt sett analyserats i totala mängden urin som utsöndrats eller insamlats under ett dygn. Urininsamling under ett dygn leder till mindre patientföljsamhet jämfört med analys av ett urinprov.

Fyra accuracy-studier [1-4] med sammanlagt 924 patienter visar att bestämning av urin-albumin/kreatinin-kvot i stickprov av morgonurin har hög sensibilitet och sensitivitet jämfört med UAER som referensmetod. Sambandet stärks om hänsyn tas till kön och ålder.

Två accuracy-studier [2, 3] med sammanlagt 585 patienter visar att bestämning av urin-albuminkoncentration i stickprov av morgonurin korrelerar väl till UAER som referensmetod avseende diagnostik av mikroalbuminuri. Den intraindividuella skillnaden är dock högre än vid bestämning av u‑albumin/kreatinin-kvot.

En accuracy-studie [5] med sammanlagt 106 patienter visar att bestämning av urin-albumin/kreatinin-kvot i stickprov inom primärvården korrelerar väl till UAER som referensmetod oavsett om analys gjorts på morgonurin eller inte.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas studier som har värderat effekten på diabetespatienters komplikationer eller mortalitet utifrån vilken metod för albuminmätning som använts.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Houlihan, CA, Tsalamandris, C, Akdeniz, A, Jerums, G. Albumin to creatinine ratio: a screening test with limitations. Am J Kidney Dis. 2002; 39(6):1183-9.
 2. Incerti, J, Zelmanovitz, T, Camargo, JL, Gross, JL, de Azevedo, MJ. Evaluation of tests for microalbuminuria screening in patients with diabetes. Nephrol Dial Transplant. 2005; 20(11):2402-7.
 3. Eshoj, O, Feldt-Rasmussen, B, Larsen, ML, Mogensen, EF. Comparison of overnight, morning and 24-hour urine collections in the assessment of diabetic microalbuminuria. Diabet Med. 1987; 4(6):531-3.
 4. Nathan, DM, Rosenbaum, C, Protasowicki, VD. Single-void urine samples can be used to estimate quantitative microalbuminuria. Diabetes Care. 1987; 10(4):414-8.
 5. Claudi, T, Cooper, JG. Comparison of urinary albumin excretion rate in overnight urine and albumin creatinine ratio in spot urine in diabetic patients in general practice. Scand J Prim Health Care. 2001; 19(4):247-8.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Komplikationer

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94