Diabetes

 • Tillstånd: Diabetes
 • Åtgärd: Motiverande samtal enligt MI-metoderna (MI, AMI och MET) i syfte att förbättra glukoskontrollen

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det finns vetenskapligt stöd för att åtgärden inte har någon effekt på HbA1c eller kroppsvikt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Motivationshöjande samtal (MI) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Det är viktigt att skilja MI från det rådgivande samtalet som är en förutsättning för patientcentrerad vård vid diabetes. MI bygger på fyra principer: empati, uttrycka ambivalens, stärka patientens egen förmåga att genomföra förändringar samt minska patientens eget motstånd till förändring.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt liten svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes har åtgärden motiverande samtal

 • ingen effekt på HbA1c jämfört med sedvanlig vård (starkt vetenskapligt underlag).
 • ingen statistiskt säkerställd effekt på effektmåttet kroppsvikt jämfört med sedvanlig vård (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det vetenskapliga underlaget för detta tillstånds- och åtgärdspar har tagits fram av SBU. Tre randomiserade studier [1-3] med sammanlagt 686 patienter med diabetes visade ingen signifikant skillnad i effekt på HbA1c efter sex till tolv månader i jämförelse med sedvanlig vård. Underlaget presenteras närmare i SBU:s rapport [4]. Vid uppdatering av litteratursökningen i januari 2013 identifierade Socialstyrelsen fyra randomiserade studier [5-8] med sammanlagt 1 604 patienter som stödjer slutsatserna i tidigare sammanställning. I en ytterligare litteratursökning (juni 2014) kunde en systematisk översikt identifieras [9]. Denna visade sig dock omfatta studier, som redan ingår i underlaget. Författarnas slutsats var att MI inte kan rekommenderas som en evidensbaserad metod inom diabetesvård.

Saknas någon information i studierna?

Ingen infornation saknas i studierna, bortsett från att mått på livskvalitet vore önskvärt.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Dale, J, Caramlau, I, Sturt, J, Friede, T, Walker, R. Telephone peer-delivered intervention for diabetes motivation and support: the telecare exploratory RCT. Patient Educ Couns. 2009; 75(1):91-8.
 2. Ismail, K, Thomas, SM, Maissi, E, Chalder, T, Schmidt, U, Bartlett, J, et al. Motivational enhancement therapy with and without cognitive behavior therapy to treat type 1 diabetes: a randomized trial. Ann Intern Med. 2008; 149(10):708-19.
 3. Smith West, D, DiLillo, V, Bursac, Z, Gore, SA, Greene, PG. Motivational interviewing improves weight loss in women with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2007; 30(5):1081-7.
 4. SBU. Patientutbildning vid diabetes – en systematisk litteraturöversikt 2009.
 5. Ismail, K, Maissi, E, Thomas, S, Chalder, T, Schmidt, U, Bartlett, J, et al. A randomized controlled trial of cognitive behaviour therapy and motivational interviewing for people with type 1 diabetes mellitus with persistent sub-optimal glycaemic control: A Diabetes and Psychological Therapies (ADaPT) study. Health Technol Assess. 2010; 14(22).
 6. Heinrich, E, Candel, M, Schaper, N, de Vries, N. Effect evaluation of a motivational interviewing based counselling strategy in diabetes care. Diabetes Res Clin Pract. 2010; 90:270-8.
 7. Rosenbek Minet, LK, Wagner, L, Lonvig, EM, Hjelmborg, J, Henriksen, JE. The effect of motivational interviewing on glycaemic control and perceived competence of diabetes self-management in patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus after attending a group education programme: a randomised controlled trial. Diabetologia. 2011; 54(7):1620-9.
 8. Rubak, S, Sandbaek, A, Lauritzen, T, Borch-Johnsen, K, Christensen, B. Effect of "motivational interviewing" on quality of care measures in screen detected type 2 diabetes patients: a one-year follow-up of an RCT, ADDITION Denmark. Scand J Prim Health Care. 2011; 29:92-8.
 9. A, ACM, Byron-Daniel, J. Motivational interviewing-based interventions and diabetes mellitus. Br J Nurs. 2014; 23(1):8-14.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Omvårdnad

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94