Diabetes, graviditetsplanering

 • Tillstånd: Diabetes, graviditetsplanering
 • Åtgärd: Multivitamin inklusive folsyra

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är åtgärdens effekt på diabetesrelaterade missbildningar hos barnet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Det finns ett direkt samband mellan hyperglykemi och ökad risk för missbildningar och stora barn (makrosomi). Riskerna är likvärdiga för typ 1- och typ 2-diabetes. Behandling med multivitamin inklusive folsyra föreslås kunna minska förekomsten av diabetesrelaterade missbildningar.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 1- och typ 2-diabetes

 • tycks tillskott av multivitaminpreparat före och under graviditet minska risken för diabetesrelaterade missbildningar (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Senaste litteratursökning är utförd 2008. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

Litteratursökningen identifierade en stor amerikansk studie [1], som slutsatserna baseras på. Studien är en retrospektiv kohortstudie, där alla kvinnor med diabetesdiagnos före den aktuella graviditeten och som fött barn med missbildning jämfördes med en matchad kontrollkohort, som inte fött missbildade barn. I studien identifierades 3 278 barn med missbildningar samt 3 029 kontroller. Denna studie har visat att multivitamintillskott före och under graviditeten hos kvinnor med diabetes minskar risken för att barnet drabbas av flera olika typer av missbildningar, framförallt hjärtmissbildningar. I NICE-rapporten om diabetes och graviditet [2] refereras resultat från CEMACH-studien [3], som omfattar 3 808 kvinnor med diabetes som varit gravida under åren 2002 och 2003 i Storbritannien. I studien framkom att 69 procent (83/120) av de kvinnor som haft poor pregnancy outcome inte tagit folsyra, medan 50 procent (66/131) av kvinnorna med good pregnancy outcome tagit folsyra (oddskvot 2,2 konfidensintervall 1,3–3,9).

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Correa, A, Botto, L, Liu, Y, Mulinare, J, Erickson, JD. Do multivitamin supplements attenuate the risk for diabetes-associated birth defects? Pediatrics. 2003; 111(5 Part 2):1146-51.
 2. NICE. Diabetes in pregnancy management of diabetes and its complications from preconception to the postnatal period National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health 2008:
 3. CEMACH. Confidential Enquiry into Maternal and Child Health: Pregnancy in Women with Type 1 and Type 2 Diabetes in 2002–03, England,Wales and Northern Ireland. London; 2005.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Graviditet vid känd diabetes

 

Kontakt

Mina Abbasi

075 247 35 35