Diabetes, graviditet

 • Tillstånd: Diabetes, graviditet
 • Åtgärd: Egenmätning av blodglukos under graviditet

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är åtgärdens effekt på komplikationer i form av preeklampsi, neonatal hypoglykemi och ökad fostertillväxt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Det finns ett direkt samband mellan hyperglykemi och ökad risk för missbildningar och stora barn (makrosomi). Riskerna är likvärdiga för typ 1- och typ 2-diabetes. Under graviditet vid samtidig typ 1- eller typ 2-diabetes eftersträvas så nära normala blodglukosvärden som möjligt. Målsättningen att nära nog normalisera blodglukosnivån under graviditeten, i kombination med att den glukosnivå vid vilken kvinnan får symtom på hotande hypoglykemi sjunker under graviditet, gör att många kvinnor balanserar mycket nära gränsen för allvarlig hypoglykemi. Hypoglykemirisken är ökad i tidig graviditet. Därför kan det finnas särskilda skäl att utföra frekventa egenmätningar av blodglukos under graviditeten.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 1- eller typ 2-diabetes och graviditet

 • tycks egenmätning av blodglukos efter måltid leda till minskad frekvens av preeklampsi, neonatal hypoglykemi och makrosomi (begränsat vetenskapligt underlag)
 • tycks egenmätning av blodglukos efter måltid leda till högre måluppfyllelse med avseende på glukosvärden före och efter måltid (begränsat vetenskapligt underlag)
 • tycks egenmätning av blodglukos efter måltid leda till lägre HbA1c i slutet av graviditeten (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Senaste litteratursökning är utförd 2008. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

Det vetenskapliga stödet för täta egenmätningar av blodglukos är svagt, men det finns ett visst stöd för att företrädesvis mätningar efter måltid leder till en god glukoskontroll och lägre risk för makrosomi. Slutsatserna baseras på två randomiserade studier med sammanlagt 127 patienter [1, 2].

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Manderson, JG, Patterson, CC, Hadden, DR, Traub, AI, Ennis, C, McCance, DR. Preprandial versus postprandial blood glucose monitoring in type 1 diabetic pregnancy: a randomized controlled clinical trial. Am J Obstet Gynecol. 2003; 189(2):507-12.
 2. de Veciana, M, Major, CA, Morgan, MA, Asrat, T, Toohey, JS, Lien, JM, et al. Postprandial versus preprandial blood glucose monitoring in women with gestational diabetes mellitus requiring insulin therapy. N Engl J Med. 1995; 333(19):1237-41.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Graviditet vid känd diabetes

 

Kontakt

Mina Abbasi

075 247 35 35