Diabetes, graviditet

 • Tillstånd: Diabetes, graviditet
 • Åtgärd: Förbättrad glukoskontroll

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är åtgärdens effekt på risken för missbildningar och ökad fostertillväxt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Det finns ett direkt samband mellan hyperglykemi och ökad risk för missbildningar och stora barn (makrosomi). Riskerna är likvärdiga för typ 1- och typ 2-diabetes. Under graviditet vid samtidig typ 1- eller typ 2-diabetes eftersträvas så nära normala blodglukosvärden som möjligt.

Målsättningen att nära nog normalisera blodglukosnivån under graviditeten, i kombination med att den glukosnivå vid vilken kvinnan får symtom på hotande hypoglykemi sjunker under graviditet, gör att många kvinnor balanserar mycket nära gränsen för allvarlig hypoglykemi. Hypoglykemirisken är ökad, särskilt i tidig graviditet.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 1- eller typ 2-diabetes och graviditet

 • medför förbättrad glukoskontroll att risken för missbildningar hos barnet minskar (måttlig starkt vetenskapligt underlag)
 • medför förbättrad glukoskontroll att risken för makrosomi minskar (måttlig starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Senaste litteratursökning är utförd 2008. Socialstyrelsens bedömning är att det inte funnits behov av ny litteratursökning.

En randomiserad studie [1] av intensiv insulinbehandling vid typ 1-diabetes visade att risken för missbildningar minskade från 5,9 procent till 0,7 procent. Slutsatserna baseras i övrigt på fyra kohortstudier [2–5].

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Pregnancy outcomes in the Diabetes Control and Complications Trial. Am J Obstet Gynecol. 1996; 174(4):1343-53.
 2. Clausen, TD, Mathiesen, E, Ekbom, P, Hellmuth, E, Mandrup-Poulsen, T, Damm, P. Poor pregnancy outcome in women with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2005; 28(2):323-8.
 3. Dunne, F, Brydon, P, Smith, K, Gee, H. Pregnancy in women with Type 2 diabetes: 12 years outcome data 1990-2002. Diabet Med. 2003; 20(9):734-8.
 4. Evers, IM, de Valk, HW, Visser, GH. Risk of complications of pregnancy in women with type 1 diabetes: nationwide prospective study in the Netherlands. BMJ. 2004; 328(7445):915.
 5. Jensen, DM, Damm, P, Moelsted-Pedersen, L, Ovesen, P, Westergaard, JG, Moeller, M, et al. Outcomes in type 1 diabetic pregnancies: a nationwide, population-based study. Diabetes Care. 2004; 27(12):2819-23.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Graviditet vid känd diabetes

 

Kontakt

Mina Abbasi

075 247 35 35