Diabetes

 • Tillstånd: Diabetes
 • Åtgärd: Behandling med acetylsalicylsyra för primärprevention av hjärt-kärlsjukdom

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det finns vetenskapligt stöd för att åtgärden inte har någon effekt på hjärt–kärlsjukdom och död.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Personer med diabetes har en ökad risk att insjukna i kardiovaskulära sjukdomar jämfört med friska. Acetylsalicylsyra har en väl dokumenterad effekt för att förhindra återinsjuknande i kardiovaskulär sjukdom, såväl hos personer med som utan diabetes [1]. Behandling av personer med diabetes i primärpreventivt syfte har bedömts.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har sammanvägt liten svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid diabetes

 • har behandling med ASA för primärprevention av hjärt–kärlsjukdom inte någon effekt på enskilda delar eller på total eller kardiovaskulär död (starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Risken för blödningar är ökad.

Vilka studier ingår i granskningen?

Tre systematiska översikter identifierades. Den mest omfattande valdes som också hade den senaste litteratursökningen [2]. De övriga systematiska översikterna stod i god överensstämmelse med den valda, men var något mindre kompletta [3, 4]. Det vetenskapliga underlaget bedömdes som starkt.

Saknas någon information i studierna?

Långtidsstudier med noggrann rapportering av biverkningar och blödningar saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort en hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. BMJ. 2002; 324(7329):71-86.
 2. Butalia, S, Leung, AA, Ghali, WA, Rabi, DM. Aspirin effect on the incidence of major adverse cardiovascular events in patients with diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Cardiovasc Diabetol. 2011; 10:25.
 3. Simpson, SH, Gamble, JM, Mereu, L, Chambers, T. Effect of aspirin dose on mortality and cardiovascular events in people with diabetes: a meta-analysis. Journal of general internal medicine. 2011; 26(11):1336-44.
 4. Fang, F, Lu, Y, Ma, DL, Du, TT, Shao, SY, Yu, XF. A meta-analysis of salicylates for type 2 diabetes mellitus. Journal of Huazhong University of Science and Technology Medical sciences = Hua zhong ke ji da xue xue bao Yi xue Ying De wen ban = Huazhong keji daxue xuebao Yixue Yingdewen ban. 2013; 33(1):1-14.

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Hjärt- och kärlkomplikationer

 

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94