Sök i riktlinjerna

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med diabetesvård. Du kan söka och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Sök i fritextrutan till höger eller markera ett alternativ och klicka på filtrera, eller sortera i listan nedan.

Här hittar du tillstånds- och åtgärdslista, vetenskapligt underlag och övriga bilagor som hör till riktlinjerna för diabetesvård.


Tillstånd Åtgärd Rekommendation
Diabetes Behandling med acetylsalicylsyra för primärprevention av hjärt-kärlsjukdom Icke-göra
Diabetes Motiverande samtal enligt MI-metoderna (MI, AMI och MET) i syfte att förbättra glukoskontrollen Icke-göra
Diabetes Chronic Disease Self-Management Program (CDSMP) Icke-göra
Diabetes Årlig undersökning av albumin i urinen  1
Diabetes Undersökning för att identifiera neuropati med monofilament eller stämgaffel  2
Diabetes Rutinmässig undersökning av fötter för förekomst av fotdeformiteter  2
Diabetes hos personer från andra kulturer Kulturellt anpassad patientutbildning i grupp  4
Diabetes hos personer från andra kulturer Kulturellt anpassade program för individuell patientutbildning  5
Diabetes med fotdeformiteter (exempelvis Charcotfot), med nedsatt cirkulation och/eller känsel Ortopedteknisk behandling för att förebygga sår  2
Diabetes med fotdeformiteter, med normal cirkulation och känsel Ortopedteknisk behandling för att förebygga sår  7
Diabetes med fotsår och misstänkt cirkulationsrubbning Mätning av ankeltryck eller tåtryck  2
Diabetes med gangrän och allvarlig systempåverkan eller svår smärta på grund av icke åtgärdbar ischemi Amputation  1
Diabetes med icke-ischemiska svårläkta fotsår Behandling med undertryck  6
Diabetes med konstant symtomgivande kompressionsneuropatier Remiss för ställningstagande till kirurgisk behandling då behandling med ortos varit otillräcklig  3
Diabetes med misstänkt hypertoni Ambulatorisk blodtrycksmätning för ställningstagande till behandling  4
Diabetes med otillräcklig glukoskontroll Beteendeorienterad patientutbildning i form av stödprogram baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) FoU
Diabetes med skuldersmärta – adhesiv capsulit Sjukgymnastisk behandling med lågintensiv sjukgymnastik (inom smärtfria rörelsebanor) 4
Diabetes med smärtsam neuropati Behandling med tricykliska antidepressiva (TCA) som förstahandsval  2
Diabetes med smärtsam neuropati Behandling med gabapentin  3
Diabetes med smärtsam neuropati Behandling med SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare, [eng. Selective serotonin reuptake inhibitor SSRI]) Icke-göra
Diabetes med smärtsam neuropati Behandling med duloxetin  2
Diabetes med smärtsam neuropati Behandling med pregabalin  5
Diabetes med smärtsam neuropati Behandling med capsaicin  9
Diabetes med smärtsam neuropati Behandling med transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)  9
Diabetes med svåra fotproblem som exempelvis svårläkt fotsår eller infektion Behandling utförd av multidisciplinärt fotteam  1
Diabetes med svårläkta fotsår Konservativ sårvård med tillväxtfaktorer, matrixmodulatorer, cellmattor eller cellkulturer  9
Diabetes med svårläkta infekterade fotsår Konservativ sårvård med kompresser, förband, plattor eller geler  2
Diabetes med svårläkta infekterade fotsår Konservativ sårvård med lokala antimikrobiella medel eller silverimpregnerade förband 10
Diabetes med symtomgivande karpaltunnelsyndrom Behandling med ortos  4
Diabetes med ökad risk för diabetisk ketoacidos (DKA) Egenmätning av blodketoner (riktade mätningar)  3
Diabetes med ökad risk för försämrad munhälsa eller pågående inflammationssjukdomar i vävnader kring tänder och tandimplantat. Hänvisning till tandvården för ställningstagande om förebyggande åtgärder eller behandling mot karies och parodontit  3
Diabetes och bristande delaktighet i den egna vården Interventioner riktade till patienten och som syftar till att stärka patientens empowerment  3
Diabetes och erektil dysfunktion Behandling med PDE5-hämmare  3
Diabetes och erektil dysfunktion Behandling med PGE1 tillfört uretralt  5
Diabetes och högriskfötter Preventiv fotterapi (intervention med strukturerat program som omfattar regelbunden undersökning, fotvård, personal- eller patientundervisning samt skoförsörjning)  2
Diabetes och högt blodtryck med mikroalbuminuri Behandling med ACE-hämmare eller angiotensinreceptor-blockerare (ARB)  1
Diabetes och högt blodtryck utan mikroalbuminuri Kombinerade livsstilsåtgärder (kost, motion och eventuellt andra åtgärder som beteendemodifiering)  1
Diabetes och kroniska svårläkta fotsår Behandling med hyperbar syrgas  9
Diabetes och kulturellt skilda åsikter om hälsa och sjukdom Kulturanpassad diabetesvård med case management  3
Diabetes och oförmåga att uppfatta varningssignaler vid hypoglykemi Strukturerade patientcentrerade utbildningsprogram med bio-psykologiskt fokus  7
Diabetes och rädsla för hypoglykemi Kognitiv beteendeterapi (KBT) FoU
Diabetes och svårläkt fotsår med misstanke om bristande cirkulation Remiss för kärlkirurgisk bedömning  1
Diabetes och svårläkt sår i framfoten Ortopedteknisk behandling med belastningsbart gips  2
Diabetes och svårläkt sår i framfoten Ortopedteknisk behandling med skor, fotbäddar eller avtagbara ortoser  4
Diabetes utan känd cirkulationsrubbning Testa för cirkulationsrubbningar i foten med palpation av fotpulsar  3
Diabetes utan känd eller misstänkt cirkulationsrubbning Testa för cirkulationsrubbningar i foten med mätning av ankeltryck eller tåtryck Icke-göra
Diabetes, graviditet Förbättrad glukoskontroll  1
Diabetes, graviditet Egenmätning av blodglukos under graviditet  1
Diabetes, graviditetsplanering Information om graviditet till kvinnor i fertil ålder  1
Diabetes, graviditetsplanering Multivitamin inklusive folsyra  2
Diabetesnefropati i pre-uremisk fas Råd om proteinreducerad kost  6
Graviditetsdiabetes Intervention med kostråd, fysisk aktivitet och eventuellt tillägg av insulin  2
Graviditetsdiabetes Stöd till förändrade ohälsosamma levnadsvanor och systematisk uppföljning efter graviditet  3
Graviditetsdiabetes Nyinsättning av metformin  7
Inför eller under graviditet vid typ 1-diabetes Mätning av tyreoideastimulerande hormon (TSH) för att upptäcka eventuell hypotyreos  2
Insulinbehandlad diabetes Systematisk egenmätning av blodglukos  1
Latent autoimmun diabetes hos vuxna (LADA) och otillräcklig glukoskontroll med eller utan metformin Tidig insulinbehandling  3
Typ 1-diabetes Mätning av tyreoideastimulerande hormon (TSH) för att upptäcka eventuell hypotyreos  4
Typ 1-diabetes Stöd till ökad fysisk aktivitet  3
Typ 1-diabetes Intensiv insulinbehandling med målet att sänka HbA1c  1
Typ 1-diabetes Snabbverkande insulinanaloger  1
Typ 1-diabetes Snabbverkande humaninsulin  2
Typ 1-diabetes Medellångverkande NPH-insulin  1
Typ 1-diabetes Långverkande insulinanalog: detemir  1
Typ 1-diabetes Långverkande insulinanalog: glargin  1
Typ 1-diabetes Långverkande insulinanalog: degludec  8
Typ 1-diabetes Gruppbaserade utbildningsprogram  4
Typ 1-diabetes där behandling med insulin glargin ger upprepade nattliga hypoglykemier Långverkande insulinanalog: degludec  6
Typ 1-diabetes med hög risk för hjärt-kärlsjukdom (motsvarande 8–20 procents risk för hjärthändelser över 5 år) Standardiserad behandling med statiner för primärprevention av hjärt-kärlsjukdom  2
Typ 1-diabetes med högt blodtryck utan mikroalbuminuri Behandling med ACE-hämmare, angiotensinreceptor-blockerare (ARB), betablockerare, diuretika eller kalciumblockerare  1
Typ 1-diabetes med mikroalbuminuri utan högt blodtryck Behandling med ACE-hämmare eller angiotensinreceptor-blockerare (ARB)  6
Typ 1-diabetes med mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom (motsvarande > 20 procents risk för hjärthändelser över 5 år) Intensiv behandling med statiner för primärprevention av hjärt-kärlsjukdom  1
Typ 1-diabetes med mycket otillräcklig glukoskontroll (HbA1c över 70 mmol/mol) Utbildning i avancerad kolhydraträkning  4
Typ 1-diabetes med måttlig risk för hjärt-kärlsjukdom (motsvarande 2–8 procents risk för hjärthändelser över 5 år) Standardiserad behandling med statiner för primärprevention av hjärt-kärlsjukdom  5
Typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- och hypoglykemi Kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (real-time CGM)  5
Typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- och hypoglykemi Kortvarig kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning i diagnostiskt syfte.  6
Typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- och hypoglykemi Kontinuerlig glukosmätning integrerad med insulinpump (SAP, sensor augmented pump therapy)  6
Typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- och hypoglykemi Insulinpump (kontinuerlig subkutan insulininfusion – CSII)  4
Typ 1-diabetes utan problem av återkommande hyper- och hypoglykemi Kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (real-time CGM)  9
Typ 1-diabetes utan problem av återkommande hyper- och hypoglykemi Kortvarig kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning i diagnostiskt syfte  9
Typ 1-diabetes utan problem av återkommande hyper- och hypoglykemi Kontinuerlig glukosmätning integrerad med insulinpump (SAP, sensor augmented pump therapy) 10
Typ 1-diabetes utan problem av återkommande hyper- och hypoglykemier Retrospektiv kontinuerlig glukosmätning (CGM) 10
Typ 1-diabetes utan problem med återkommande hyper- och hypoglykemi Insulinpump (kontinuerlig subkutan insulininfusion – CSII)  9
Typ 1-diabetes, graviditet Fortsatt behandling med insulin glargin  3
Typ 1-diabetes, graviditet Fortsatt behandling med insulin detemir  3
Typ 2-diabetes Stöd till ökad fysisk aktivitet  1
Typ 2-diabetes Gruppbaserade utbildningsprogram, givna av personer med pedagogisk kompetens  3
Typ 2-diabetes Gruppbaserade utbildningsprogram, givna av personer utan pedagogisk kompetens Icke-göra
Typ 2-diabetes Individuella utbildningsprogram FoU
Typ 2-diabetes (nydebuterad utan känd hjärt-kärlsjukdom) Intensivbehandling med målet att sänka HbA1c  1
Typ 2-diabetes med fetma (BMI 30-35 kg/m2) och svårighet att uppnå glukos- och riskfaktorkontroll Fetmakirurgi FoU
Typ 2-diabetes med fetma (BMI 35 till 40 kg/m2) och svårighet att uppnå glukos- och riskfaktorkontroll Fetmakirurgi  5
Typ 2-diabetes med fetma (BMI över 40 kg/m2) Fetmakirurgi  4
Typ 2-diabetes med hög risk för hjärt-kärlsjukdom (motsvarande 8–20 procents risk för hjärthändelser över 5 år) Standardiserad behandling med statiner för primärprevention av hjärt-kärlsjukdom  2
Typ 2-diabetes med högt blodtryck Primärprevention av hjärt-kärlsjukdom med blodtryckssänkning  1
Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling (inklusive kost) och/eller peroral behandling Riktad blodglukosmätning vid speciella situationer  3
Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll Metformin i monoterapi  1
Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll Sulfonureider (SU) i monoterapi  4
Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll Repaglinid i monoterapi  4
Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll Akarbos i monoterapi  9
Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll Pioglitazon i monoterapi 10
Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll DPP-4-hämmare i monoterapi  7
Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll SGLT-2-hämmare i monoterapi  7
Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll GLP-1-analog i monoterapi  7
Typ 2-diabetes med lång duration eller känd hjärt-kärlsjukdom Intensivbehandling med målet att sänka HbA1c  6
Typ 2-diabetes med manifest kardiovaskulär sjukdom SGLT-2-hämmaren Empagliflozin som tillägg till metformin  3
Typ 2-diabetes med mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom (motsvarande > 20 procents risk för hjärthändelser över 5 år) Intensiv behandling med statiner för primärprevention av hjärt-kärlsjukdom  1
Typ 2-diabetes med måttlig risk för hjärt-kärlsjukdom (motsvarande 2–8 procents risk för hjärthändelser över 5 år) Standardiserad behandling med statiner för primärprevention av hjärt-kärlsjukdom  5
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll där insulin glargin som basinsulin ger upprepade nattliga hypoglykemier Långverkande insulinanalog: degludec  8
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll där NPH-insulin som basinsulin ger upprepade nattliga hypoglykemier Långverkande insulinanalog: detemir  3
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll där NPH-insulin som basinsulin ger upprepade nattliga hypoglykemier Långverkande insulinanalog: glargin  3
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi Sulfonureider (SU) som tillägg till metformin  4
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi Repaglinid som tillägg till metformin  4
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi Insulin som tillägg till metformin  3
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi Akarbos som tillägg till metformin  9
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi Pioglitazon som tillägg till metformin 10
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi SGLT-2-hämmare som tillägg till metformin  5
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi GLP-1-analog som tillägg till metformin  5
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi DPP-4-hämmare som tillägg till metformin  5
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid peroral behandling och utan problem med nattliga hypoglykemier Medellångverkande NPH-insulin  3
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid peroral behandling och utan problem med nattliga hypoglykemier Långverkande insulinanalog: detemir  9
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid peroral behandling och utan problem med nattliga hypoglykemier Långverkande insulinanalog: glargin  9
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid peroral behandling och utan problem med nattliga hypoglykemier Långverkande insulinanalog: degludec 10
Typ 2-diabetes med övervikt eller fetma (BMI över eller lika med 28 kg/m2) Orlistat som tillägg till livsstilsbehandling  8
Typ 2-diabetes och behov av egenvårdsstöd Stöd av närstående vid vårdbesök  4
Typ 2-diabetes och manifest kardiovaskulär sjukdom GLP-1-analogen Liraglutid som tillägg till metformin  3
Typ 2-diabetes och metforminbehandling Mätning av vitamin B12 för att upptäcka eventuell brist.  4
Typ 2-diabetes och rökning Stöd till rökstopp  1
Typ 2-diabetes och stress, relaterad till att leva med typ 2-diabetes Stresshantering utförd av vårdenhetens personal (utbildad i stresshantering) 5
Typ 2-diabetes och övervikt eller fetma Intensiva kombinerade livsstilsåtgärder (kost, motion och eventuellt andra åtgärder) i sjukvårdens regi  8
Typ 2-diabetes utan insulinbehandling Systematisk egenmätning av blodglukos  8
Typ 2-diabetes utan retinopati Ögonbottenfoto vart tredje år  1
Typ 2-diabetes, graviditet Fortsatt behandling med metformin  5
Ökad risk för typ 2-diabetes Riktad screening för diabetes  5
Ökad risk för typ 2-diabetes baserat på nedsatt glukostolerans. Strukturerade program för intensiv påverkan på ohälsosamma levnadsvanor (kost och fysisk aktivitet)  5

Sök och avgränsa

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35