Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Sök i riktlinjerna

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med diabetesvård. Du kan söka och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Sök i fritextrutan till höger eller markera ett alternativ och klicka på filtrera, eller sortera i listan nedan.

Här hittar du tillstånds- och åtgärdslista, vetenskapligt underlag och övriga bilagor som hör till riktlinjerna för diabetesvård.


Tillstånd Åtgärd Rekommendation
Diabetes Behandling med acetylsalicylsyra för primärprevention av hjärt-kärlsjukdom Icke-göra
Diabetes Motiverande samtal enligt MI-metoderna (MI, AMI och MET) i syfte att förbättra glukoskontrollen Icke-göra
Diabetes Chronic Disease Self-Management Program (CDSMP) Icke-göra
Diabetes Årlig undersökning av albumin i urinen  1
Diabetes Undersökning för att identifiera neuropati med monofilament eller stämgaffel  2
Diabetes Rutinmässig undersökning av fötter för förekomst av fotdeformiteter  2
Diabetes hos personer från andra kulturer Kulturellt anpassad patientutbildning i grupp  4
Diabetes hos personer från andra kulturer Kulturellt anpassade program för individuell patientutbildning  5
Diabetes med fotdeformiteter (exempelvis Charcotfot), med nedsatt cirkulation och/eller känsel Ortopedteknisk behandling för att förebygga sår  2
Diabetes med fotdeformiteter, med normal cirkulation och känsel Ortopedteknisk behandling för att förebygga sår  7
Diabetes med fotsår och misstänkt cirkulationsrubbning Mätning av ankeltryck eller tåtryck  2
Diabetes med gangrän och allvarlig systempåverkan eller svår smärta på grund av icke åtgärdbar ischemi Amputation  1
Diabetes med icke-ischemiska svårläkta fotsår Behandling med undertryck  6
Diabetes med konstant symtomgivande kompressionsneuropatier Remiss för ställningstagande till kirurgisk behandling då behandling med ortos varit otillräcklig  3
Diabetes med misstänkt hypertoni Ambulatorisk blodtrycksmätning för ställningstagande till behandling  4
Diabetes med otillräcklig glukoskontroll Beteendeorienterad patientutbildning i form av stödprogram baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) FoU
Diabetes med skuldersmärta – adhesiv capsulit Sjukgymnastisk behandling med lågintensiv sjukgymnastik (inom smärtfria rörelsebanor) 4
Diabetes med smärtsam neuropati Behandling med tricykliska antidepressiva (TCA) som förstahandsval  2
Diabetes med smärtsam neuropati Behandling med gabapentin  3
Diabetes med smärtsam neuropati Behandling med SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare, [eng. Selective serotonin reuptake inhibitor SSRI]) Icke-göra
Diabetes med smärtsam neuropati Behandling med duloxetin  2
Diabetes med smärtsam neuropati Behandling med pregabalin  5
Diabetes med smärtsam neuropati Behandling med capsaicin  9
Diabetes med smärtsam neuropati Behandling med transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)  9
Diabetes med svåra fotproblem som exempelvis svårläkt fotsår eller infektion Behandling utförd av multidisciplinärt fotteam  1
Diabetes med svårläkta fotsår Konservativ sårvård med tillväxtfaktorer, matrixmodulatorer, cellmattor eller cellkulturer  9
Diabetes med svårläkta infekterade fotsår Konservativ sårvård med kompresser, förband, plattor eller geler  2
Diabetes med svårläkta infekterade fotsår Konservativ sårvård med lokala antimikrobiella medel eller silverimpregnerade förband 10
Diabetes med symtomgivande karpaltunnelsyndrom Behandling med ortos  4
Diabetes med ökad risk för diabetisk ketoacidos (DKA) Egenmätning av blodketoner (riktade mätningar)  3
Diabetes med ökad risk för försämrad munhälsa eller pågående inflammationssjukdomar i vävnader kring tänder och tandimplantat. Hänvisning till tandvården för ställningstagande om förebyggande åtgärder eller behandling mot karies och parodontit  3
Diabetes och bristande delaktighet i den egna vården Interventioner riktade till patienten och som syftar till att stärka patientens empowerment  3
Diabetes och erektil dysfunktion Behandling med PDE5-hämmare  3
Diabetes och erektil dysfunktion Behandling med PGE1 tillfört uretralt  5
Diabetes och högriskfötter Preventiv fotterapi (intervention med strukturerat program som omfattar regelbunden undersökning, fotvård, personal- eller patientundervisning samt skoförsörjning)  2
Diabetes och högt blodtryck med mikroalbuminuri Behandling med ACE-hämmare eller angiotensinreceptor-blockerare (ARB)  1
Diabetes och högt blodtryck utan mikroalbuminuri Kombinerade livsstilsåtgärder (kost, motion och eventuellt andra åtgärder som beteendemodifiering)  1
Diabetes och kroniska svårläkta fotsår Behandling med hyperbar syrgas  9
Diabetes och kulturellt skilda åsikter om hälsa och sjukdom Kulturanpassad diabetesvård med case management  3
Diabetes och oförmåga att uppfatta varningssignaler vid hypoglykemi Strukturerade patientcentrerade utbildningsprogram med bio-psykologiskt fokus  7
Diabetes och rädsla för hypoglykemi Kognitiv beteendeterapi (KBT) FoU
Diabetes och svårläkt fotsår med misstanke om bristande cirkulation Remiss för kärlkirurgisk bedömning  1
Diabetes och svårläkt sår i framfoten Ortopedteknisk behandling med belastningsbart gips  2
Diabetes och svårläkt sår i framfoten Ortopedteknisk behandling med skor, fotbäddar eller avtagbara ortoser  4
Diabetes utan känd cirkulationsrubbning Testa för cirkulationsrubbningar i foten med palpation av fotpulsar  3
Diabetes utan känd eller misstänkt cirkulationsrubbning Testa för cirkulationsrubbningar i foten med mätning av ankeltryck eller tåtryck Icke-göra
Diabetes, graviditet Förbättrad glukoskontroll  1
Diabetes, graviditet Egenmätning av blodglukos under graviditet  1
Diabetes, graviditetsplanering Information om graviditet till kvinnor i fertil ålder  1
Diabetes, graviditetsplanering Multivitamin inklusive folsyra  2
Diabetesnefropati i pre-uremisk fas Råd om proteinreducerad kost  6
Graviditet vid typ 1-diabetes Nyinsättning av kontinuerlig subkutan glukosmätning (realtids-CGM eller FGM)  2
Graviditet vid typ 1-diabetes Nyinsättning av insulinpump med integrerad kontinuerlig subkutan glukosmätning (SAP, sensor augmented pump) FoU
Graviditetsdiabetes Intervention med kostråd, fysisk aktivitet och eventuellt tillägg av insulin  2
Graviditetsdiabetes Stöd till förändrade ohälsosamma levnadsvanor och systematisk uppföljning efter graviditet  3
Graviditetsdiabetes Nyinsättning av metformin  7
Inför eller under graviditet vid typ 1-diabetes Mätning av tyreoideastimulerande hormon (TSH) för att upptäcka eventuell hypotyreos  2
Insulinbehandlad diabetes Systematisk egenmätning av blodglukos  1
Latent autoimmun diabetes hos vuxna (LADA) och otillräcklig glukoskontroll med eller utan metformin Tidig insulinbehandling  3
Typ 1-diabetes Mätning av tyreoideastimulerande hormon (TSH) för att upptäcka eventuell hypotyreos  4
Typ 1-diabetes Stöd till ökad fysisk aktivitet  3
Typ 1-diabetes Intensiv insulinbehandling med målet att sänka HbA1c  1
Typ 1-diabetes Snabbverkande insulinanaloger  1
Typ 1-diabetes Snabbverkande humaninsulin  2
Typ 1-diabetes Medellångverkande NPH-insulin  1
Typ 1-diabetes Långverkande insulinanalog: detemir  1
Typ 1-diabetes Långverkande insulinanalog: glargin  1
Typ 1-diabetes Långverkande insulinanalog: degludec  8
Typ 1-diabetes Gruppbaserade utbildningsprogram  4
Typ 1-diabetes där behandling med insulin glargin ger upprepade nattliga hypoglykemier Långverkande insulinanalog: degludec  6
Typ 1-diabetes med hög risk för hjärt-kärlsjukdom (motsvarande 8–20 procents risk för hjärthändelser över 5 år) Standardiserad behandling med statiner för primärprevention av hjärt-kärlsjukdom  2
Typ 1-diabetes med högt blodtryck utan mikroalbuminuri Behandling med ACE-hämmare, angiotensinreceptor-blockerare (ARB), betablockerare, diuretika eller kalciumblockerare  1
Typ 1-diabetes med mikroalbuminuri utan högt blodtryck Behandling med ACE-hämmare eller angiotensinreceptor-blockerare (ARB)  6
Typ 1-diabetes med mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom (motsvarande > 20 procents risk för hjärthändelser över 5 år) Intensiv behandling med statiner för primärprevention av hjärt-kärlsjukdom  1
Typ 1-diabetes med mycket otillräcklig glukoskontroll (HbA1c över 70 mmol/mol) Utbildning i avancerad kolhydraträkning  4
Typ 1-diabetes med måttlig risk för hjärt-kärlsjukdom (motsvarande 2–8 procents risk för hjärthändelser över 5 år) Standardiserad behandling med statiner för primärprevention av hjärt-kärlsjukdom  5
Typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi Kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (realtids-CGM)  3

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har måttlig svårighetsgrad. Åtgärden har visserligen en positiv effekt på HbA1c men ingen effekt på hypoglykemi. Insulinpump som enda åtgärd har tveksam nytta för patienter utan problem med hyper- eller hypoglykemi, enligt klinisk erfarenhet hos medverkande experter.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Insulinbehandling vid diabetes syftar till att undvika hyperglykemi och dess konsekvenser men begränsas av risken för hypoglykemi. Behandlingen består både av mätning av blodglukos och insulintillförsel med hjälp av intensiv injektionsbehandling (MDI) eller insulinpump (CSII). Glukosmät-ningen kan ske antingen med teststickor eller kontinuerligt. På senare år har det skett en snabb utveckling på området, men förekomsten och valet av teknisk lösning varierar över landet för olika grupper av patienter.

Olika individer får problem av hyper- eller hypoglykemi vid olika glukoshalter. Till exempel kan konsekvenserna av hyperglykemi vara mindre allvarliga för äldre eller svårt sjuka personer än för yngre individer med lång förväntad överlevnad. Hypoglykemi är allvarligt för alla individer, men har i litteraturen definierats på olika sätt vad gäller glukosnivå och behov av hjälp från annan. Ett högt HbA1c-värde (mer än 70 mmol/mol) innebär att medelglukoshalten är allvarligt förhöjd, men kan trots detta innebära att personen har återkommande hypoglykemi.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av insulinpump (kontinuerlig subkutan insulininfusion, CSII) vid typ 1-diabetes utan problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi. Underlaget för åtgärden baseras därför på det vetenskapliga underlaget för personer med typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi.

Vid typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- eller hypogly-kemi ger behandling med insulinpump

 • en måttlig minskning av HbA1c med 2,7 till 4,6 mmol/mol jämfört med intensiv injektionsbehandling (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen skillnad i risk för svår hypoglykemi jämfört med intensiv injekt-ionsbehandling (begränsat vetenskapligt underlag)
 • högre livskvalitet (-3,8 totalpoäng mätt med DSQoL) jämfört med intensiv injektionsbehandling efter 24 månader (begränsat vetenskapligt underlag).

Den största systematiska översikten visade en kliniskt relevant minskning av HbA1c vid behandling med insulinpump jämfört med intensiv injekt-ionsbehandling, vilket dock inte bekräftades av den mindre systematiska översikten och den randomiserade kontrollerade studien. Förbättringen i livskvalitet har tveksam klinisk betydelse.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Infektioner kan uppstå om man inte rengör huden före insättandet av infusionsnålen. Hudreaktioner kan uppstå av häftan som fäster infusionsnålen, men det är ovanligt när byte av nål eller infusionsset genomförs var tredje dag eller tätare.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 3 studier, varav 2 är systematiska översikter [1, 2] och 1 är en randomiserad kontrollerad studie [3]. Slutsatserna baseras på 1 899 personer för effektmåttet HbA1c, 1 872 personer för effektmåttet svår hypoglykemi och 237 personer för effektmåttet livskvalitet.

Interventionsgruppen fick behandling med insulinpump medan kontroll-gruppen fortsatte med intensiv injektionsbehandling.

Två systematiska översikter [4, 5] exkluderades eftersom studierna ingick i de andra översikterna och en randomiserad kontrollerad studie exkludera-des eftersom den ingick i en av översikterna [6].

I Clinical Trials databas finns 54 studier som befinner sig i rekryterings- eller prerekryteringsfas.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna utifrån de uppställda inklus-ionskriterierna. Däremot saknas studier av effekten på mortalitet.

Hälsoekonomisk bedömning

Behandling med insulinpump (kontinuerlig subkutan insulininfusion, CSII) jämfört med intensiv injektionsbehandling vid typ 1-diabetes utan problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi har en mycket hög kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår om båda ges tillsammans med utbildning (viss evidens).

Behandling med insulinpump har väsentlig lägre kostnader än insulin-pump med integrerad kontinuerlig subkutan glukosmätning (SAP) vid typ 1-diabetes utan problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi. Skillnaden i vunna kvalitetsjusterade levnadsår beror på vilka livskvalitetsaspekter som inkluderas i analysen (viss evidens).

Referenser

 1. Benkhadra, K, Alahdab, F, Tamhane, SU, McCoy, RG, Prokop, LJ, Murad, MH. Continuous subcutaneous insulin infusion versus multiple daily injections in individuals with type 1 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Endocrine. 2017; 55(1):77-84.
 2. Yeh, HC, Brown, TT, Maruthur, N, Ranasinghe, P, Berger, Z, Suh, YD, et al. Comparative effectiveness and safety of methods of insulin delivery and glucose monitoring for diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. Annals of internal medicine. 2012; 157(5):336-47.
 3. Heller, S, White, D, Lee, E, Lawton, J, Pollard, D, Waugh, N, et al. A cluster randomised trial, cost-effectiveness analysis and psychosocial evaluation of insulin pump therapy compared with multiple injections during flexible intensive insulin therapy for type 1 diabetes: the REPOSE Trial. Health technology assessment (Winchester, England). 2017; 21(20):1-278.
 4. Fatourechi, MM, Kudva, YC, Murad, MH, Elamin, MB, Tabini, CC, Montori, VM. Clinical review: Hypoglycemia with intensive insulin therapy: a systematic review and meta-analyses of randomized trials of continuous subcutaneous insulin infusion versus multiple daily injections. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2009; 94 PubMed ; Pump ; SÖ ; (3):729-40.
 5. Misso, ML, Egberts, KJ, Page, M, O'Connor, D, Shaw, J. Continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) versus multiple insulin injections for type 1 diabetes mellitus. The Cochrane database of systematic reviews. 2010; PubMed ; Pump ; SÖ ; (1):Cd005103.
 6. Little, SA, Leelarathna, L, Walkinshaw, E, Tan, HK, Chapple, O, Lubina-Solomon, A, et al. Recovery of hypoglycemia awareness in long-standing type 1 diabetes: a multicenter 2 x 2 factorial randomized controlled trial comparing insulin pump with multiple daily injections and continuous with conventional glucose self-monitoring (HypoCOMPaSS). Diabetes care. 2014; 37(8):2114-22.

Versionshistorik

Kunskapsunderlag och prioritering i aktuell rekommendation har uppdaterats.

 

Arbetsdokument

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning - Glukoskontroll

Läs mer om Typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi
Typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi Kontinuerlig subkutan glukosmätning med intermittent avläsning (FGM)  2
Typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi Insulinpump (kontinuerlig subkutan insulininfusion, CSII)  5
Typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi Insulinpump med integrerad kontinuerlig subkutan glukosmätning (SAP, sensor augmented pump)  4
Typ 1-diabetes med problem av återkommande hyper- och hypoglykemi Kortvarig kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning i diagnostiskt syfte.  6
Typ 1-diabetes och typ 2-diabetes Virtuell diabetesmottagning FoU
Typ 1-diabetes utan problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi Kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (realtids-CGM)  8
Typ 1-diabetes utan problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi Kontinuerlig subkutan glukosmätning med intermittent avläsning (FGM)  6
Typ 1-diabetes utan problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi Insulinpump (kontinuerlig subkutan insulininfusion, CSII)  10
Typ 1-diabetes utan problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi Insulinpump med integrerad kontinuerlig subkutan glukosmätning (SAP, sensor augmented pump)  9
Typ 1-diabetes, graviditet Fortsatt behandling med insulin glargin  3
Typ 1-diabetes, graviditet Fortsatt behandling med insulin detemir  3
Typ 2-diabetes Stöd till ökad fysisk aktivitet  1
Typ 2-diabetes Gruppbaserade utbildningsprogram, givna av personer med pedagogisk kompetens  3
Typ 2-diabetes Gruppbaserade utbildningsprogram, givna av personer utan pedagogisk kompetens Icke-göra
Typ 2-diabetes Individuella utbildningsprogram FoU
Typ 2-diabetes (nydebuterad utan känd hjärt-kärlsjukdom) Intensivbehandling med målet att sänka HbA1c  1
Typ 2-diabetes med fetma (BMI 30-35 kg/m2) och svårighet att uppnå glukos- och riskfaktorkontroll Fetmakirurgi FoU
Typ 2-diabetes med fetma (BMI 35 till 40 kg/m2) och svårighet att uppnå glukos- och riskfaktorkontroll Fetmakirurgi  5
Typ 2-diabetes med fetma (BMI över 40 kg/m2) Fetmakirurgi  4
Typ 2-diabetes med hög risk för hjärt-kärlsjukdom (motsvarande 8–20 procents risk för hjärthändelser över 5 år) Standardiserad behandling med statiner för primärprevention av hjärt-kärlsjukdom  2
Typ 2-diabetes med högt blodtryck Primärprevention av hjärt-kärlsjukdom med blodtryckssänkning  1
Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling (inklusive kost) och/eller peroral behandling Riktad blodglukosmätning vid speciella situationer  3
Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll Metformin i monoterapi  1
Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll Sulfonureider (SU) i monoterapi  4
Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll Repaglinid i monoterapi  4
Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll Akarbos i monoterapi  9
Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll Pioglitazon i monoterapi 10
Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll DPP-4-hämmare i monoterapi  7
Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll SGLT-2-hämmare i monoterapi  7
Typ 2-diabetes med livsstilsbehandling och otillräcklig glukoskontroll GLP-1-analog i monoterapi  7
Typ 2-diabetes med lång duration eller känd hjärt-kärlsjukdom Intensivbehandling med målet att sänka HbA1c  6
Typ 2-diabetes med manifest kardiovaskulär sjukdom SGLT-2-hämmaren Empagliflozin som tillägg till metformin  3
Typ 2-diabetes med mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdom (motsvarande > 20 procents risk för hjärthändelser över 5 år) Intensiv behandling med statiner för primärprevention av hjärt-kärlsjukdom  1
Typ 2-diabetes med måltids- och basinsulinbehandling och problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi Kontinuerlig subkutan glukosmätning med direktavläsning (realtids-CGM)  8
Typ 2-diabetes med måltids- och basinsulinbehandling och problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi Kontinuerlig subkutan glukosmätning med intermittent avläsning (FGM)  6
Typ 2-diabetes med måttlig risk för hjärt-kärlsjukdom (motsvarande 2–8 procents risk för hjärthändelser över 5 år) Standardiserad behandling med statiner för primärprevention av hjärt-kärlsjukdom  5
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll där insulin glargin som basinsulin ger upprepade nattliga hypoglykemier Långverkande insulinanalog: degludec  8
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll där NPH-insulin som basinsulin ger upprepade nattliga hypoglykemier Långverkande insulinanalog: detemir  3
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll där NPH-insulin som basinsulin ger upprepade nattliga hypoglykemier Långverkande insulinanalog: glargin  3
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi Sulfonureider (SU) som tillägg till metformin  4
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi Repaglinid som tillägg till metformin  4
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi Insulin som tillägg till metformin  3
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi Akarbos som tillägg till metformin  9
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi Pioglitazon som tillägg till metformin 10
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi SGLT-2-hämmare som tillägg till metformin  5
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi GLP-1-analog som tillägg till metformin  5
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid behandling med metformin som monoterapi DPP-4-hämmare som tillägg till metformin  5
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid peroral behandling och utan problem med nattliga hypoglykemier Medellångverkande NPH-insulin  3
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid peroral behandling och utan problem med nattliga hypoglykemier Långverkande insulinanalog: detemir  9
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid peroral behandling och utan problem med nattliga hypoglykemier Långverkande insulinanalog: glargin  9
Typ 2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll vid peroral behandling och utan problem med nattliga hypoglykemier Långverkande insulinanalog: degludec 10
Typ 2-diabetes med övervikt eller fetma (BMI över eller lika med 28 kg/m2) Orlistat som tillägg till livsstilsbehandling  8
Typ 2-diabetes och behov av egenvårdsstöd Stöd av närstående vid vårdbesök  4
Typ 2-diabetes och manifest kardiovaskulär sjukdom GLP-1-analogen Liraglutid som tillägg till metformin  3
Typ 2-diabetes och metforminbehandling Mätning av vitamin B12 för att upptäcka eventuell brist.  4
Typ 2-diabetes och rökning Stöd till rökstopp  1
Typ 2-diabetes och stress, relaterad till att leva med typ 2-diabetes Stresshantering utförd av vårdenhetens personal (utbildad i stresshantering) 5
Typ 2-diabetes och övervikt eller fetma Intensiva kombinerade livsstilsåtgärder (kost, motion och eventuellt andra åtgärder) i sjukvårdens regi  8
Typ 2-diabetes utan insulinbehandling Systematisk egenmätning av blodglukos  8
Typ 2-diabetes utan retinopati Ögonbottenfoto vart tredje år  1
Typ 2-diabetes, graviditet Fortsatt behandling med metformin  5
Ökad risk för typ 2-diabetes Riktad screening för diabetes  5
Ökad risk för typ 2-diabetes baserat på nedsatt glukostolerans. Strukturerade program för intensiv påverkan på ohälsosamma levnadsvanor (kost och fysisk aktivitet)  5

Sök och avgränsa

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35