/

Nationella riktlinjer för diabetesvård

Nationella riktlinjer för diabetesvård innehåller rekommendationer om riktad screening, prevention och levnadsvanor, glukoskontroll, hjärt-kärlsjukdom, omvårdnad, diabeteskomplikationer samt diabetes och graviditet. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Sök i riktlinjerna

Sök och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet.

Ladda ner rapporten

Här finns rapporten, bilagor och en sammanfattning av de centrala rekommendationerna.

Nya och uppdaterade rekommendationer

Socialstyrelsen har 2017 genomfört en översyn av de nationella riktlinjerna för diabetesvård. Översynen har lett till nya och uppdaterade rekommendationer om glukossänkande läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes samt om viktminskande kirurgi vid fetma.

För de frågor som handlar om läkemedelsbehandling samverkar vi med Läkemedelsverket, som parallellt tar fram behandlingsrekommendationer inom samma område.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram målnivåer och utvärderingar.

  • Målnivåer för diabetesvård – Uppföljning och översyn

    Målnivåerna ger landsting och regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

  • Nationella riktlinjer – Utvärdering 2015 – Diabetesvård

    Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

  •