/

Nationella riktlinjer för vård  vid depression och ångestsyndrom

Nationella riktlinjer för depression och ångest innehåller rekommendationer om åtgärder för vård vid depression och ångestsyndrom. De omfattar bland annat diagnostik, utredning och omhändertagande samt behandling och gäller såväl barn och ungdomar som vuxna. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning på Socialstyrelsen.se. Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Riktlinjerna är fortfarande aktuella

De nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom publicerades i december 2017. Socialstyrelsen bedömer att riktlinjerna är fortsatt aktuella. Vi såg över och diskuterade dem med sakkunniga hösten 2018, för att säkerställa att rekommendationerna fortfarande bygger på bästa tillgängliga kunskap. Under andra halvan av 2019 kommer vi att på nytt bedöma om kunskapsläget har förändrats, så att riktlinjerna behöver uppdateras.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna, tar vi fram målnivåer och utvärderingar.

 • Nationella riktlinjer - Målnivåer 2017 – Vård vid depression och ångestsyndrom

  Målnivåerna ger landsting och regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering.

   

  Under 2018 genomför Socialstyrelsen en utvärdering av vården vid depression och ångestsyndrom.
 • Kontakt

  Övergripande frågor om riktlinjerna

  Anders Berg
  075-247 45 18

  Indikatorer, målnivåer och utvärdering

  Riitta Sorsa
  075-247 34 91