Vuxna och äldre med manisk episod vid bipolär sjukdom

 • Tillstånd: Vuxna och äldre med manisk episod vid bipolär sjukdom
 • Åtgärd: Läkemedelsbehandling med antiepileptika

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?
Underlag för rekommendationen

Som underlag för rekommendationerna har vi utgått från hur allvarligt tillståndet är, åtgärdens effekt och hälsoekonomi. Se referenser längst ner.

Hur allvarligt är tillståndet?

Flera allvarliga symtom som karakteriseras av ett förhöjt stämningsläge, överaktivitet och ökad energi. Andra symtom är tankeflykt och upptagenhet av lustbetonade aktiviteter. Personen saknar omdöme och självkritik och har bristande sjukdomsinsikt. Funktionsförmågan försämras gradvis. Hos äldre med hjärt-kärlsjukdom kan tillståndet vara livshotande. Risk för försämring och förlust av verklighetsförankringen som kan leda till negativa sociala och ekonomiska konsekvenser samt till fysisk utmattning med mera. Bedömd svårighetsgrad: Stor till mycket stor.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

 • Antiepileptika har effekt vid behandling av vuxna och äldre med manisk episod vid bipolär sjukdom (evidensstyrka 1).
 • Antiepileptika ger en liten ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteende.
 • Antiepileptika kan ge potentiellt livshotande hudreaktioner samt psykiska och neurologiska biverkningar inklusive kognitiv påverkan.
 • Valproat är förknippat med hormonella avvikelser hos kvinnor i fertil ålder.
 • Karbamazepin är fosterskadligt. Bedömd effekt: God.

Det finns stöd för att valproat har en akut antimanisk effekt. Effekten kan vara mer uttalad för personer som tidigare inte fått en tillfredsställande effekt av litium samt för personer med depressiva symtom, mani med depressiva inslag och rapid cycling (snabba växlingar mellan mani och depression). Iakttagelser från naturalistiska studier kan också tyda på att personer med komplicerande missbruk svarar sämre på litium.

SBU redovisade en systematisk litteraturöversikt från Cochrane som baserades på 10 studier av personer med bipolär sjukdom typ 1 och mani. Personer som befann sig i en depressiv fas eller i en blandfas inkluderades inte. I studien extraherades extraherade data om icke uppnådd respons vid studiens slut (mindre än 50 procents minskning på YMRS-skalan eller på maniskalan SADS-S). I studierna jämfördes

 • valproat med placebo (3 studier, 316 patienter)
 • valproat med litium (3 studier, 158 patienter)
 • valproat med olanzapin (2 studier, 363 patienter)
 • valproat med haloperidol (1 studie, 36 patienter)
 • valproat med karbamazepin (2 studier, 59 patienter) [1].

Valproat var signifikant effektivare än placebo (oddskvot 0,62, konfidensintervall 0,51–0,77), men det fanns ingen skillnad mot litium eller karbamazepin. Vidare var valproat signifikant mindre effektivt än olanzapin (oddskvot 1,25, konfidensintervall 1,01–1,54). Enligt författarna finns det därmed tydlig men begränsad evidens för att valproat är en effektiv behandling vid akut mani, men att detta läkemedel kan vara mindre effektivt än olanzapin. Frågan om det finns någon skillnad mellan valproat och litium respektive karbamazepin kan inte slutgiltigt besvaras, eftersom studierna var relativt små [1].

Valproat ger mindre sedation och viktuppgång än olanzapin, även om också valproat kan ge viktuppgång. Dessutom kan preparatet påverka levern [2], och det är starkt fosterskadligt [2]. Vidare ökar risken för att barnet utvecklar autism [3].

Utifrån det dåvarande kunskapsläget kom SBU fram till att även karbamazepin sannolikt har effekt vid akut mani [1]. I en randomiserad, placebokontrollerad 3-veckorsstudie behandlades personer i en akut manisk fas eller i en blandfas med karbamazepin.Patienterna vårdades på sjukhus under de första 7 dagarna efter att behandlingen satts in. Endast 47 procent av patienterna fullföljde dock behandlingen. Från den andra veckan skilde sig patienternas YMRS-poäng signifikant mellan de 2 grupperna (analyserat enligt metoden last observation carried forward (sista noterade studiedata). Vid studiens slut hade 42 procent av patienterna i karbamazepingruppen halverat sin YMRS-poäng, jämfört med 22 procent i placebogruppen (p < 0,01). Biverkningar av karbamazepin som signifikant skilde sig från placebo var yrsel, illamående och extrem trötthet. Enligt författarna ger studien ytterligare belägg för att karbamazepin är en effektiv behandling vid akut mani [4].

Samma forskargrupp utförde också en annan randomiserad, kontrollerad 3-veckorsstudie. 239 personer med bipolär sjukdom i manisk fas eller blandfas fick antingen långtidsverkande kapselberedning av karbamazepin eller placebo. Patienterna vårdades i sluten vård, och endast 60 procent fullföljde studien. Efter 7 dagar sågs en signifikant skillnad mellan de 2 grupperna. Även i denna studie gav karbamazepin biverkningarna yrsel, illamående och extrem trötthet. Slutsatsen var att den aktuella karbamazepinberedningen är en effektiv behandling av akut mani [5].

Resultaten från de två 3-veckorsstudierna har poolats och publicerats separat. Av de sammanlagt 443 personerna med bipolär sjukdom typ 1 fullföljde 240 hela behandlingen. Skillnaden mellan aktiv behandling och placebobehandling framstod som ännu mer
signifikant när resultaten slogs samman (p < 0,0001). Hos patienterna med blandepisoder minskade HDRS-poängen med 4,8 i karbamazepingruppen och med 2,3 i placebogruppen. Effekten vid akut mani ansågs säkerställd, men det behövs fler studier av depressiva symtom hos personer med affektiv sjukdom och blandepisoder [6].

SBU fann vidare en kontrollerad studie där lamotrigin jämfördes med litium och olanzapin, med enbart 15 patienter i varje grupp. Här sågs inga skillnader i effekt eller biverkningar. Litiumdosen var dock lägre än vad som rekommenderas [1].

Lamotrigin orsakar ofta yrsel, huvudvärk, trötthet, darrighet och hudutslag. Preparatet kan även ge potentiellt livshotande hudreaktioner såsom Stevens-Johnsons syndrom och Lyells syndrom. Sömnsvårigheter är också vanliga.

Utöver risken för potentiellt livshotande hudreaktioner ger antiepileptika en liten ökad risk för självmordstankar och självmordsbeteende. Användaren kan också få psykiska och neurologiska biverkningar, inklusive kognitiv påverkan.

Hälsoekonomisk bedömning

Ej bedömbar, eftersom vi inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för raden.

Referenser

 1. SBU. Behandling av depressionssjukdomar - en systematisk litteraturöversikt. Rapport 166 2004:2:
 2. Läkemedelsverket-Information. Farmakoterapi vid unipolär depression hos Vuxna - Behandlingsrekommendation 2004:5:
 3. Bromley, RL, Mawer, G, Clayton-Smith, J, Baker, GA. Autism spectrum disorders following in utero exposure to antiepileptic drugs. Neurology. 2008; 71(23):1923-4.
 4. Weisler, RH, Kalali, AH, Ketter, TA. A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of extended-release carbamazepine capsules as monotherapy for bipolar disorder patients with manic or mixed episodes. J Clin Psychiatry. 2004; 65(4):478-84.
 5. Weisler, RH, Keck, PE, Jr., Swann, AC, Cutler, AJ, Ketter, TA, Kalali, AH. Extended-release carbamazepine capsules as monotherapy for acute mania in bipolar disorder: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry. 2005; 66(3):323-30.
 6. Weisler, RH, Hirschfeld, R, Cutler, AJ, Gazda, T, Ketter, TA, Keck, PE, et al. Extended-release carbamazepine capsules as monotherapy in bipolar disorder : pooled results from two randomised, double-blind, placebo-controlled trials. CNS Drugs. 2006; 20(3):219-31.

 

Kontakt

Anna Westlind Johnsson
075-247 36 39