Prostatacancer, skelettmetastaser, kastrationsresistent

 • Tillstånd: Prostatacancer, skelettmetastaser, kastrationsresistent
 • Åtgärd: Enzalutamid före kemoterapi

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har mycket stor svårig-hetsgrad och att åtgärden ger måttlig effekt till en hög till mycket hög kostnad per kvalitetsjusterade levnadsår.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Av alla de som dör i prostatacancer (cirka 2 500 årligen) genomgår de flesta ett stadium av sjukdomen där cancercellerna har blivit mindre känsliga för hormonell terapi. Tillståndet kallas kastrationsresistent prosta-tacancer, vilket hänför sig till att borttagande av testiklar eller maximal antihormonell terapi inte hejdar sjukdomsförloppet. Åtgärden har som syfte att hejda förloppet, sjukdomens progress, symtom och för tidig död. Enzalutamid har i tidigare studier visat sig förlänga överlevnaden efter kemoterapi vid tillståndet. Aktuell åtgärd är behandling med enzalutamid före kemoterapi.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor sammanvägd svårighetsgrad eftersom det innebär en mycket stor påverkan på livskvalitet och mycket stor påverkan på livslängd. Kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) är ett obotligt sjukdomstillstånd med dödlig utgång. Medeltid för överlevnad ligger van-ligen på 9–18 månader. Tillståndet har också samband med smärta, trött-het och andra symtom som vid annan långt framskriden cancer.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

För män med skelettmestastaserad kastrationsresistent prostatacancer ger enzalutamid före kemoterapi

 • en ökad total medianöverlevnad (medianuppföljningstiden var 22 månader), 33,5 månader jämfört med 31 månader för pla-cebo (hazard ratio (HR) 0,71, konfidensintervall (KI) 0,60–0,84, p = 0,0001) (hög evidensstyrka)
 • en signifikant effekt på PSA-progression med 11,2 jämfört med 2,8 månader för placebo (HR 0,17, KI 0,15–0,20, p < 0,001) (hög evidensstyrka)
 • en 81 procents minskad risk för röntgenologisk progression vid 12 månaders uppföljning jämfört med placebogruppen (HR 0,19, KI 0,15–0,23 p < 0,001) (hög evidensstyrka)
 • en signifikant längre mediantid till första skelettrelaterade händelse 31,1 månader jämfört med 31,3 månader för place-bogruppen(HR 0,72, (KI 0,61–0,84, p < 0,0001) (hög evidens-styrka)
 • en signifikant längre mediantid till försämring av hälsorelaterad livskvalitet, 11,3 månader jämfört med 5,6 månader för placebogruppen (HR 0,62, KI 0,54–0,72, p < 0,0001).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Behandlingsbetingade biverkningar förekommer alltid vid CRPC och i denna studie rapporterades 43 procent (32 procent Serious Adverse Events (SAE)) grad 3–4 vid behandling med enzalutamid och 37 procent (27 procent SAE) för placebo). Dödligheten relaterad till behandlingen var 4 procent i båda grupperna. 

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en randomiserad dubbelblindad kontrollerad studie med sammanlagt 1 717 patienter med CRPC som inte tidigare behandlats med kemoterapi [1, 2]. Patienterna randomiserades till att antingen be-handlas med enzalutamid eller placebo. Patienter med progress fick senare terapi. Den finala analysen från studien har ännu bara publicerats som ett konferensabstract [3]. 

Saknas någon information i studierna?

Studien är stor och väl genomförd och enzalutamid randomiserades mot placebo. Det vore önskvärt med studier som jämfört enzalutamid med docetaxel. 

Hälsoekonomisk bedömning

För patienter med inte symptomgivande eller milda symptom kastrations-resistent prostatacancer medför behandling med enzalutamid före kemote-rapi en hög till mycket hög kostnad per kvalitetsjusterade levnadsår. Se underlag från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) för mer information.

Referenser

 1. Beer, TM, Armstrong, AJ, Rathkopf, DE, Loriot, Y, Sternberg, CN, Higano, CS, et al. Enzalutamide in metastatic prostate cancer before chemotherapy. N Engl J Med. 2014; 371(5):424-33. 
 2. Loriot, Y, Miller, K, Sternberg, CN, Fizazi, K, De Bono, JS, Chowdhury, S, et al. Effect of enzalutamide on health-related quality of life, pain, and skeletal-related events in asymptomatic and minimally symptomatic, chemotherapy-naive patients with metastatic castration-resistant prostate cancer (PREVAIL): results from a randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2015; 16(5):509-21. 
 3. Beer, AJ, Armstrong, CN, Sternberg, CS, Higano, DE, Rathkopf, Y, Loriot, F, et al. Enzalutamide (ENZA) in men with chemotherapy-Naïve metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC): Final analysis of the phase 3 PREVAIL study. Jornal of Clinical Oncology. 2015; 33(supplement):abstract 5036. 

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning - läkemedel vid prostatacancer

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35