Bevakning och uppdatering av Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Socialstyrelsen bevakar löpande de områden där vi har publicerat nationella riktlinjer, och vi ändrar rekommendationer i riktlinjerna om det finns goda skäl till det på grund av förändringar i omvärlden.

2015

Ny läkemedelsrekommendation för prostatacancer

Vi har utökat riktlinjerna med en ny rekommendation. Det gäller läkemedlet enzalutamid, som rekommenderas före cytostatikabehandling vid skelettmetastaserad kastrationsresistent prostatacancer. Läkemedlet är ett alternativ till ett redan befintligt läkemedel (abirateron) som används vid samma tillstånd. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutade i juni 2015 att enzalutamid ska ingå i läkemedelsförmånerna. Rekommendationen om att ge enzalutamid, före cytostatikabehandling vid skelettmetastaserad kastrationsresistent prostatacancer, har fått samma prioriteringssiffra (prioritet 7) som abirateron, som tillägg till prednison före cytostatikabehandling vid skelettmetastaserad kastrationsresistent prostatacancer. Rekommendationen om enzalutamid är en så kallad central rekommendation, och Socialstyrelsen bedömer att den kommer att få konsekvenser för hälso- och sjukvården i form av ökade kostnader för prostatacancervården.

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård – Stöd för styrning och ledning

Den nya rekommendationen Enzalutamid före kemoterapi vid prostatacancer, skelettmetastaser, kastrationsresistent

Ny definition av vad som är mycket låg risk

Prostatacancerregistret har under 2015 uppdaterat sin definition av mycket låg risk prostatacancer. Detta påverkar indikatorn 3.2 Aktiv monitorering vid mycket låg risk prostatacancer. Ingen utvärdering har ännu genomförts där indikatorn ingått, och därför får denna förändring inte några konsekvenser för tolkningen av framtida resultat.

Indikatorer. Bilaga till Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Ingen förändring av rekommendationerna om bilddiagnostik

I november 2014 publicerade Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) sin rapport Bilddiagnostik vid stadieindelning av prostatacancer. Socialstyrelsen har tagit del av resultaten och har bedömt att de inte förändrar befintliga rekommendationer om bilddiagnostik vid nydiagnostiserad prostatacancer med hög risk.

Bilddiagnostik vid stadieindelning av prostatacancer