Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, långvarig sjukdom

 • Tillstånd: Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, långvarig sjukdom
 • Åtgärd: Behandling med paliperidon

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt på psykotiska symtom samt att andra antipsykotiska läkemedel har bättre vetenskapligt stöd. Paliperidon är den primära huvudmetaboliten av risperidon varför säkerheten bedöms som god. Behandling med paliperidon är dyrare än behandling med de flesta andra antipsykotiska läkemedel.

Hur allvarligt är tillståndet?

En stor majoritet av de personer som har schizofrenisjukdom har stora funktionsnedsättningar, kognitiva svårigheter, en stor symtombelastning och ett stort behov av vård och stöd. Personer med schizofreni lever i genomsnitt 12 till 15 år kortare än befolkningen i övrigt.

Vilken effekt har åtgärden?

Paliperidon har inte inkluderats i de av SBU valda systematiska översikterna och jämförelser med andra SGA än olanzapin saknas i SBU-rapporten.

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av paliperidon jämfört med andra SGA (andra generationens antipsykotiska läkemedel) hos personer med kronisk schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Icke evidensgraderade resultat:

Hos personer med kronisk schizofreni och schizofreniliknande tillstånd ger behandling med paliperidon

 • bättre effekt i form av minskade totala symtom mätt med PANSS (positive and negative syndrome scale) jämfört med placebo
 • ingen signifikant skillnad i minskning av symtom eller återfall i psykos jämfört med olanzapin.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekt på symtom: se sidan 99 i Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU:s) systematiska litteraturöversikt Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation [1].

Icke evidensgraderade resultat: se sidan 106, sidan 123 samt tabell sidan 130–131 i SBU-rapporten [1].

Hälsoekonomisk bedömning

Den hälsoekonomiska effekten går inte att bedöma, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. SBU. Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012 2012; SBU-rapport nr 213.

 

Kontakt