Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, samtidigt missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika

 • Tillstånd: Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, samtidigt missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika
 • Åtgärd: Behandling med risperidon i depåform

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är det allvarliga tillståndet och att depåbehandling visat bättre följsamhet jämfört med peroral behandling. Åtgärden har effekt på psykotiska symtom och viss effekt på symtom av missbruket.

Hur allvarligt är tillståndet?

En stor majoritet av de personer som har schizofrenisjukdom har stora funktionsnedsättningar, kognitiva svårigheter, en stor symtombelastning och ett stort behov av vård och stöd. Personer med schizofreni lever i genomsnitt 12 till 15 år kortare än befolkningen i övrigt.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och samsjuklighet med missbruk eller beroende ger behandling med risperidon i depåform minskning av alkohol- och droganvändande jämfört med peroralt risperidon eller injektion med depåberedning av FGA (första generationens antipsykotiska läkemedel) (begränsat vetenskapligt underlag).

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekt på symtom: se sidan 39 samt sidan 263 och framåt i Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU:s) systematiska litteraturöversikt Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation [1].

Hälsoekonomisk bedömning

Den hälsoekonomiska effekten går inte att bedöma, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. SBU. Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012 2012; SBU-rapport nr 213.

 

Kontakt