Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott

 • Tillstånd: Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott
 • Åtgärd: Behandling med paliperidon i depåform

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden ger snabb effekt på psykotiska symtom och är lätt att ge samt att behandling i depåform ger minskad risk för återinsjuknande jämfört med peroral behandling. Samtidigt är paliperidon mer oprövat än andra läkemedel. Paliperidon är den primära huvudmetaboliten av risperidon varför säkerheten bedöms som god.

Hur allvarligt är tillståndet?

En stor majoritet av de personer som har schizofrenisjukdom har stora funktionsnedsättningar, kognitiva svårigheter, en stor symtombelastning och ett stort behov av vård och stöd. Personer med schizofreni lever i genomsnitt 12 till 15 år kortare än befolkningen i övrigt.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd ger behandling med paliperidon i depåform

 • ingen skillnad i behandlingsavbrott jämfört med risperidon i depåform (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • lägre risk för behandlingsavbrott jämfört med placebo (starkt vetenskapligt underlag).

Vilka studier ingår i granskningen?

Underlaget utgörs av en systematisk översikt från Cochrane [1] inkluderande två RCT:er med 1 969 deltagare där paliperidon i depåform jämfördes med risperidon i depåform. Samma översikt inkluderade fem RCT:er där paliperidon i depåform jämfördes med placebo i fem studier med 2 215 individer.

Hälsoekonomisk bedömning

Den hälsoekonomiska effekten går inte att bedöma, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för detta tillstånds- och åtgärds­par.

Referenser

 1. Nussbaum, AM, Stroup, TS. Paliperidone palmitate for schizophrenia. The Cochrane database of systematic reviews. 2012; 6:CD008296.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt