Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott

 • Tillstånd: Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott
 • Åtgärd: Behandling med risperidon i depåform

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att läkemedlet har god effekt på psykotiska symtom och att depåbehandling ger minskad risk för återinsjuknande jämfört med peroral behandling. Åtgärden kan dock ge lokala biverkningar vid injektionsstället.

Hur allvarligt är tillståndet?

En stor majoritet av de personer som har schizofrenisjukdom har stora funktionsnedsättningar, kognitiva svårigheter, en stor symtombelastning och ett stort behov av vård och stöd. Personer med schizofreni lever i genomsnitt 12 till 15 år kortare än befolkningen i övrigt

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att avgöra om det finns kliniskt betydelsefulla skillnader mellan risperidon i depåform jämfört med risperidon i oral beredning när det gäller förbättring av symtom mätt som förändring av CGI (clinical global impression schizophrenia scale) hos personer med schizofreni.

Det finns även otillräckligt vetenskapligt underlag för att avgöra om det finns kliniskt betydelsefulla skillnader mellan risperidon i depåform jämfört med risperidon i oral beredning avseende behandlingsföljsamhet mätt som behandlingsavbrott hos personer med schizofreni.

Vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd ger behandling med risperidon i depåform en lägre risk för att avbryta behandling jämfört med samma läkemedel i peroral form (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekt på symtom samt behandlingsavbrott baserat på RCT-studier: se sidan 38 samt sidan 239 och framåt i SBU-rapporten [1].

Underlaget för behandlingsavbrott utgörs även av en kohortstudie [2] av alla förstagångsvårdade patienter med schizofreni år 2000–2007 i Finland (N = 2 558). Patienter som fick olika läkemedel i depåform jämfördes med dem som fick samma läkemedel i peroral form. Underlaget för risperidon motsvaras av 167 personår. Kohortstudien är välgjord och stor effekt bidrar till evidensstyrkan.

Hälsoekonomisk bedömning

Den hälsoekonomiska effekten går inte att bedöma, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för detta tillstånds- och åtgärds­par.

Referenser

 1. SBU. Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012 2012; SBU-rapport nr 213.
 2. Tiihonen, J, Haukka, J, Taylor, M, Haddad, PM, Patel, MX, Korhonen, P. A nationwide cohort study of oral and depot antipsychotics after first hospitalization for schizophrenia. The American journal of psychiatry. 2011; 168(6):603-9.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt