Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott

 • Tillstånd: Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott
 • Åtgärd: Behandling med flufenazin i depåform

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att läkemedlet är väl beprövat och att depåbehandling ger minskad risk för återinsjuknande jämfört med peroral behandling. Det finns dessutom ett behov av många alternativa beredningsformer. Flufenazin tolereras generellt bättre än haloperidol.

Hur allvarligt är tillståndet?

En stor majoritet av de personer som har schizofrenisjukdom har stora funktionsnedsättningar, kognitiva svårigheter, en stor symtombelastning och ett stort behov av vård och stöd. Personer med schizofreni lever i genomsnitt 12 till 15 år kortare än befolkningen i övrigt.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd ger behandling med flufenazin i depåform

 • lägre risk för återinsjuknande jämfört med olika läkemedel i peroral form (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Vilka studier ingår i granskningen?

Underlaget utgörs av en systematisk översikt [1] inkluderande 8 RCT:er där flufenazin i depåform jämförs med läkemedel i peroral form. Evidensstyrkan dras ned av att det finns brister i studiekvaliteten.

Hälsoekonomisk bedömning

Den hälsoekonomiska effekten går inte att bedöma, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Kishimoto, T, Robenzadeh, A, Leucht, C, Leucht, S, Watanabe, K, Mimura, M, et al. Long-Acting Injectable vs Oral Antipsychotics for Relapse Prevention in Schizophrenia: A Meta-Analysis of Randomized Trials. Schizophrenia bulletin. 2013.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt