Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott

 • Tillstånd: Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott
 • Åtgärd: Behandling med perfenazin i depåform

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att läkemedlet är väl beprövat och att depåbehandling ger minskad risk för återinsjuknande jämfört med peroral behandling. Perfenazin tolereras dessutom generellt bättre än haloperidol.

Hur allvarligt är tillståndet?

En stor majoritet av de personer som har schizofrenisjukdom har stora funktionsnedsättningar, kognitiva svårigheter, en stor symtombelastning och ett stort behov av vård och stöd. Personer med schizofreni lever i genomsnitt 12 till 15 år kortare än befolkningen i övrigt.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd ger behandling med perfenazin i depåform

 • lägre risk för att avbryta behandling jämfört med perfenazin i peroral form (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Vilka studier ingår i granskningen?

Underlaget utgörs av en kohortstudie [1] av alla förstagångsvårdade patienter med schizofreni år 2000–2007 i Finland (N = 2 558). Patienter som fick olika läkemedel i depåform jämfördes med dem som fick samma läkemedel i peroral form. Underlaget för perfenazin motsvaras av 20 personår. Kohortstudien är välgjord och stor effekt bidrar till evidensstyrkan.

Hälsoekonomisk bedömning

Den hälsoekonomiska effekten går inte att bedöma, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Tiihonen, J, Haukka, J, Taylor, M, Haddad, PM, Patel, MX, Korhonen, P. A nationwide cohort study of oral and depot antipsychotics after first hospitalization for schizophrenia. The American journal of psychiatry. 2011; 168(6):603-9.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt