Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott

 • Tillstånd: Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott
 • Åtgärd: Behandling med haloperidol i depåform

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att läkemedlet är väl beprövat och att depåbehandling ger minskad risk för återinsjuknande jämfört med peroral behandling. Haloperidol innebär dock större risk för extrapyramidala biverkningar jämfört med flufenazin och perfenazin.

Hur allvarligt är tillståndet?

En stor majoritet av de personer som har schizofrenisjukdom har stora funktionsnedsättningar, kognitiva svårigheter, en stor symtombelastning och ett stort behov av vård och stöd. Personer med schizofreni lever i genomsnitt 12 till 15 år kortare än befolkningen i övrigt.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd ger behandling med haloperidol i depåform

 • lägre risk för att avbryta behandling jämfört med haloperidol i peroral form (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma risken för återinsjuknande vid behandling med haloperidol i depåform jämfört med peroralt läkemedel vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.

Vilka studier ingår i granskningen?

Underlaget för behandlingsavbrott utgörs av en kohortstudie [1] av alla förstagångsvårdade patienter med schizofreni år 2000–2007 i Finland (N = 2 558). Patienter som fick olika läkemedel i depåform jämfördes med dem som fick samma läkemedel i peroral form. Underlaget för haloperidol motsvaras av 7 personår. Kohortstudien är välgjord och stor effekt bidrar till evidensstyrkan.

Underlaget för återinsjuknande utgörs av en systematisk översikt [2] inkluderande en liten RCT där haloperidol i depåform jämförs med läkemedel i peroral form. Underlaget är otillräckligt eftersom studien är liten och det finns brister i studiekvalitet.

Hälsoekonomisk bedömning

Den hälsoekonomiska effekten går inte att bedöma, eftersom Socialstyrelsen inte har sökt efter hälsoekonomiskt underlag för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Tiihonen, J, Haukka, J, Taylor, M, Haddad, PM, Patel, MX, Korhonen, P. A nationwide cohort study of oral and depot antipsychotics after first hospitalization for schizophrenia. The American journal of psychiatry. 2011; 168(6):603-9.
 2. Kishimoto, T, Robenzadeh, A, Leucht, C, Leucht, S, Watanabe, K, Mimura, M, et al. Long-Acting Injectable vs Oral Antipsychotics for Relapse Prevention in Schizophrenia: A Meta-Analysis of Randomized Trials. Schizophrenia bulletin. 2013.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)

 

Kontakt