Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, viktuppgång vid behandling med olanzapin

 • Tillstånd: Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, viktuppgång vid behandling med olanzapin
 • Åtgärd: Fortsatt behandling med olanzapin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att fortsatt behandling med olanzapin ger en bibehållen effekt på psykotiska symtom. Detta har vägts mot att viktuppgången troligen kan tillskrivas läkemedelsbehandlingen. Byte av behandling kan medföra risk för utsättningssymtom och återfall.

Hur allvarligt är tillståndet?

En stor majoritet av de personer som har schizofrenisjukdom har stora funktionsnedsättningar, kognitiva svårigheter, en stor symtombelastning och ett stort behov av vård och stöd. Personer med schizofreni lever i genomsnitt 12 till 15 år kortare än befolkningen i övrigt.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har viktuppgång vid behandling med olanzapin ger fortsatt behandling med olanzapin

 • bättre effekt i form av minskade totala symtom mätt med PANSS (positive and negative syndrome scale) jämfört med FGA (starkt vetenskapligt underlag)
 • bättre effekt mätt som minskade totala symtom mätt med PANSS jämfört med quetiapin (starkt vetenskapligt underlag)
 • bättre effekt mätt som minskade totala symtom mätt med PANSS jämfört med risperidon eller aripiprazol (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • bättre effekt mätt som minskade totala symtom mätt med PANSS jämfört med ziprasidon (starkt vetenskapligt underlag)
 • större risk för viktökning jämfört med haloperidol (starkt vetenskapligt underlag)
 • större risk för viktökning jämfört med annat SGA (aripiprazol, quetiapin, risperidon eller ziprasidon) (starkt vetenskapligt underlag).

Icke evidensgraderade resultat:

 • ingen signifikant skillnad i effekt mätt som minskade totala symtom mätt med PANSS jämfört med klozapin
 • ingen signifikant skillnad i viktökning jämfört med klozapin.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekt på symtom: se sidan 25–26 samt sidan 107 och framåt i Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU:s) systematiska litteraturöversikt Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation [1].

Viktuppgång: se sidan 28–29 samt tabeller sidan 147 respektive 151–152 i SBU-rapporten [1].

Icke evidensgraderade resultat: se tabeller sidan 124–127 respektive sidan 156 i SBU-rapporten [1].

Hälsoekonomisk bedömning

Den hälsoekonomiska effekten går inte att bedöma, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. SBU. Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012 2012; SBU-rapport nr 213.

 

Kontakt