Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, viktuppgång vid behandling med klozapin

 • Tillstånd: Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, viktuppgång vid behandling med klozapin
 • Åtgärd: Fortsatt behandling med klozapin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är åtgärdens effekt. Risken för viktuppgång är större vid behandling med klozapin än de flesta andra antipsykotiska läkemedel, men personer som behandlas med klozapin har oftast haft otillräcklig effekt av andra antipsykotiska läkemedel. Ett byte av läkemedel ger med stor sannolikhet sämre effekt och medför risk för återfall.

Hur allvarligt är tillståndet?

En stor majoritet av de personer som har schizofrenisjukdom har stora funktionsnedsättningar, kognitiva svårigheter, en stor symtombelastning och ett stort behov av vård och stöd. Personer med schizofreni lever i genomsnitt 12 till 15 år kortare än befolkningen i övrigt.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har viktuppgång vid behandling med klozapin ger fortsatt behandling med klozapin

 • bättre effekt i form av minskade totala symtom mätt med PANSS (positive and negative syndrome scale) jämfört med FGA (första generationens antipsykotiska läkemedel) (starkt vetenskapligt underlag)
 • större risk för viktökning jämfört med haloperidol (starkt vetenskapligt underlag)
 • större risk för viktökning jämfört med risperidon (starkt vetenskapligt underlag).

Icke evidensgraderade resultat:

 • ingen signifikant skillnad i effekt mätt som minskade totala symtom mätt med PANSS jämfört med olanzapin, quetiapin, risperidon och ziprasidon
 • ingen signifikant skillnad i viktökning jämfört med olanzapin respektive quetiapin.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekt på symtom: se sidan 25 i Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU:s) systematiska litteraturöversikt Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation [1].

Viktuppgång: se sidan 28 samt tabeller sidan 147 respektive 151–152 i SBU-rapporten [1].

Icke evidensgraderade resultat: se tabeller sidan 124–127 respektive sidan 156 i SBU-rapporten [1].

Hälsoekonomisk bedömning

Den hälsoekonomiska effekten går inte att bedöma, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. SBU. Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012 2012; SBU-rapport nr 213.

 

Kontakt