Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, viktuppgång vid behandling med annat SGA än aripiprazol

 • Tillstånd: Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, viktuppgång vid behandling med annat SGA än aripiprazol
 • Åtgärd: Byte till behandling med aripiprazol

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden kan motverka en fortsatt viktuppgång, vilket väger upp en eventuellt sämre effekt på psykotiska symtom. Byte av behandling kan medföra risk för utsättningssymtom och återfall.

Hur allvarligt är tillståndet?

En stor majoritet av de personer som har schizofrenisjukdom har stora funktionsnedsättningar, kognitiva svårigheter, en stor symtombelastning och ett stort behov av vård och stöd. Personer med schizofreni lever i genomsnitt 12 till 15 år kortare än befolkningen i övrigt.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har viktuppgång vid behandling med annat SGA (andra generationens antipsykotiska läkemedel) ger byte till behandling med aripiprazol

 • inte bättre effekt jämfört med FGA (första generationens antipsykotiska läkemedel) i form av minskade totala symtom mätt med PANSS (positive and negative syndrome scale) (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • sämre effekt i form av mindre reduktion av symtom mätt med PANSS jämfört med olanzapin (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • inte större risk för viktökning jämfört med haloperidol (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • mindre risk för viktökning jämfört med olanzapin (starkt vetenskapligt underlag).

Icke evidensgraderade resultat:

 • ingen signifikant skillnad i effekt mätt som minskade totala symtom mätt med PANSS jämfört med risperidon
 • ingen signifikant skillnad i viktökning jämfört med risperidon.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekt på symtom: se sidan 25 samt sidan 107 och framåt i Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU:s) systematiska litteraturöversikt Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation [1].

Viktuppgång: se sidan 28–29 samt tabeller sidan 147 respektive sidan 151–152 i SBU-rapporten [1].

Icke evidensgraderade resultat: se tabeller sidan 124–127 respektive sidan 156 i SBU-rapporten [1].

Hälsoekonomisk bedömning

Den hälsoekonomiska effekten går inte att bedöma, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. SBU. Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012 2012; SBU-rapport nr 213.

 

Kontakt