Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, suicidalt beteende

 • Tillstånd: Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, suicidalt beteende
 • Åtgärd: Behandling med klozapin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är tillståndets stora svårighetsgrad och att åtgärden minskar risken för självmord och självmordsförsök jämfört med andra antipsykotiska läkemedel.

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket stor svårighetsgrad. En stor majoritet av de personer som har schizofrenisjukdom har stora funktionsnedsättningar, kognitiva svårigheter, en stor symtombelastning och ett stort behov av vård och stöd. Personer med schizofreni lever i genomsnitt 12 till 15 år kortare än befolkningen i övrigt.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och suicidalt beteende ger behandling med klozapin

 • bättre effekt i form av minskade totala symtom mätt med PANSS (positive and negative syndrome scale) jämfört med FGA (första generationens antipsykotiska läkemedel) (starkt vetenskapligt underlag)
 • mindre risk för självmordsförsök jämfört med olanzapin, perfenazin eller haloperidol (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Resultat från pragmatiska studier:

 • mindre risk för dödlighet i självmord jämfört med andra antipsykotiska läkemedel (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • mindre risk för total dödlighet jämfört med andra antipsykotiska läkemedel (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Icke evidensgraderade resultat:

 • ingen signifikant skillnad i effekt mätt som minskade totala symtom mätt med PANSS jämfört med olanzapin, quetiapin, risperidon och ziprasidon.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekt på symtom: se sidan 25 samt sidan 107 och framåt i Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU:s) systematiska litteraturöversikt Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation [1].

Självmordsförsök: se sidan 27 samt sidan 363 och framåt i SBU-rapporten [1].

Resultat från pragmatiska studier: se sidan 35–36 samt sidan 207 och framåt i SBU-rapporten [1].

Icke evidensgraderade resultat: se tabell sidan 124–127 i SBU-rapporten [1].

Hälsoekonomisk bedömning

Den hälsoekonomiska effekten går inte att bedöma, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. SBU. Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012 2012; SBU-rapport nr 213.

 

Kontakt