Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, långvarig sjukdom

 • Tillstånd: Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, långvarig sjukdom
 • Åtgärd: Behandling med haloperidol

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det finns andra åtgärder med bättre effekt på psykotiska symtom och färre biverkningar. Åtgärden är också svår att dosera för att uppnå önskad effekt och undvika biverkningar.

Hur allvarligt är tillståndet?

En stor majoritet av de personer som har schizofrenisjukdom har stora funktionsnedsättningar, kognitiva svårigheter, en stor symtombelastning och ett stort behov av vård och stöd. Personer med schizofreni lever i genomsnitt 12 till 15 år kortare än befolkningen i övrigt.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos personer med kronisk schizofreni och schizofreniliknande tillstånd ger behandling med haloperidol

 • mindre risk för sedation jämfört med quetiapin och klozapin (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • större risk för sedation (dagtrötthet) jämfört med aripiprazol (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • mindre risk för viktökning jämfört med sertindol, olanzapin, risperidon, quetiapin eller klozapin (starkt vetenskapligt underlag)
 • mindre risk för viktökning jämfört med aripiprazol (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • större risk för självmordsförsök jämfört med klozapin (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Vilka studier ingår i granskningen?

Biverkningar: se sidan 27–28 samt sidan 144 och framåt i Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU:s) systematiska litteraturöversikt Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation [1].

Självmordsförsök: se sidan 27 samt sidan 361 och framåt i SBU-rapporten [1].

Hälsoekonomisk bedömning

Den hälsoekonomiska effekten går inte att bedöma, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. SBU. Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012 2012; SBU-rapport nr 213.

 

Kontakt