Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, nyinsjuknade

 • Tillstånd: Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, nyinsjuknade
 • Åtgärd: Behandling med aripiprazol

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att läkemedlet har få biverkningar jämfört med andra antipsykotiska läkemedel. Aripiprazol kan förväntas ha tillräcklig effekt för många nyinsjuknade, men har generellt något sämre effekt på psykotiska symtom än risperidon och olanzapin.

Hur allvarligt är tillståndet?

En stor majoritet av de personer som har schizofrenisjukdom har stora funktionsnedsättningar, kognitiva svårigheter, en stor symtombelastning och ett stort behov av vård och stöd. Personer med schizofreni lever i genomsnitt 12 till 15 år kortare än befolkningen i övrigt.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos personer som är nyinsjuknade i schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd ger behandling med aripiprazol

 • inte bättre effekt i form av minskade totala symtom mätt med PANSS (positive and negative syndrome scale) jämfört med FGA (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • sämre effekt i form av mindre reduktion av symtom mätt med PANSS jämfört med olanzapin (måttligt starkt vetenskapligt under-lag)
 • större risk för extrapyramidala symtom jämfört med olanzapin (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • mindre risk för sedation (dagtrötthet) jämfört med haloperidol (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • inte större risk för viktökning jämfört med haloperidol (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • mindre risk för viktökning jämfört med olanzapin (starkt vetenskapligt underlag)
 • lika stor risk för behandlingsavbrott (oberoende av orsak) jämfört med FGA (begränsat vetenskapligt underlag).

Icke evidensgraderade resultat:

 • ingen signifikant skillnad i effekt mätt som minskade totala symtom mätt med PANSS jämfört med risperidon
 • ingen signifikant skillnad i viktökning jämfört med risperidon.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekt på symtom: se sidan 25–26 och sidan 107 och framåt i Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU:s) systematiska litteraturöversikt Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation [1].

Biverkningar: se sidan 27–29 samt sidan 144 och framåt i SBU-rapporten [1].

Behandlingsavbrott: se sidan 32–33 samt sidan 177 och framåt i SBU-rapporten [1].

Icke evidensgraderade resultat: se tabeller sidan 124–127 respektive sidan 156 i SBU-rapporten [1].

Hälsoekonomisk bedömning

Hos personer som är nyinsjuknade i schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd är behandling med aripiprazol som förstahandsval inte kostnads-effektivt i jämförelse med olanzapin eller risperidon (skattning).

Den hälsoekonomiska effekten av aripiprazol i jämförelse med FGA går inte att bedöma, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. SBU. Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012 2012; SBU-rapport nr 213.

 

Kontakt