Schizofreni, mycket svårbehandlad och otillräcklig effekt av klozapin

 • Tillstånd: Schizofreni, mycket svårbehandlad och otillräcklig effekt av klozapin
 • Åtgärd: Tilläggsbehandling med risperidon

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det saknas vetenskapligt underlag och beprövad erfarenhet för att bedöma effekten av tilläggsbehandling med risperidon till klozapin, jämfört med enbart klozapin.

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket stor svårighetsgrad. En stor majoritet av de personer som har schizofrenisjukdom har stora funktionsnedsättningar, kognitiva svårigheter, en stor symtombelastning och ett stort behov av vård och stöd. Personer med schizofreni lever i genomsnitt 12 till 15 år kortare än befolkningen i övrigt.

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att avgöra om det finns kliniskt betydelsefulla skillnader när det gäller förbättring av symtom vid behandling med risperidon som tillägg till klozapin, i jämförelse med enbart klozapin, mätt som förändring i BPRS hos personer med mycket svårbehandlad schizofreni (otillräckligt vetenskapligt underlag).

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekt på symtom: se sidan 37 samt sidan 229 och framåt i Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU:s) systematiska litteraturöversikt Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation [1].

Hälsoekonomisk bedömning

Den hälsoekonomiska effekten går inte att bedöma, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. SBU. Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012 2012; SBU-rapport nr 213.

 

Kontakt