Schizofreni, mycket svårbehandlad och otillräcklig effekt av klozapin

 • Tillstånd: Schizofreni, mycket svårbehandlad och otillräcklig effekt av klozapin
 • Åtgärd: Tilläggsbehandling med lamotrigin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är tillståndets svårighetsgrad och att lamotrigin kan ha effekt på psykotiska symtom. Alternativen är begränsade.

Hur allvarligt är tillståndet?

Mycket stor svårighetsgrad. En stor majoritet av de personer som har schizofrenisjukdom har stora funktionsnedsättningar, kognitiva svårigheter, en stor symtombelastning och ett stort behov av vård och stöd. Personer med schizofreni lever i genomsnitt 12 till 15 år kortare än befolkningen i övrigt.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos personer med mycket svårbehandlad schizofreni och otillräcklig effekt av klozapin ger tilläggsbehandling med lamotrigin

 • i jämförelse med klozapin en förbättring av symtom mätt som förändringar i PANSS (positive and negative syndrome scale) och BPRS (brief psychiatric rating scale) (begränsat vetenskapligt underlag).

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekt på symtom: se sidan 37 samt sidan 229 och framåt i Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU:s) systematiska litteraturöversikt Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation [1].

Hälsoekonomisk bedömning

Den hälsoekonomiska effekten går inte att bedöma, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. SBU. Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012 2012; SBU-rapport nr 213.

 

Kontakt