Varför vi tar fram nationella riktlinjer

Nationella riktlinjer fokuserar på områden eller sociala insatser och medicinska åtgärder där behovet av vägledning är som störst för beslutsfattare, socialtjänst-, tandvårds- samt hälso- och sjukvårdspersonal.

Det kan exempelvis vara områden där kunskapsläget är osäkert, där förhållandet mellan kostnader och nytta är osäkert, eller där det finns omotiverade praxisskillnader. Ett annat skäl till att ta fram nationella riktlinjer är att stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik.

Nationella riktlinjer ska fokusera på de frågeställningarna där behovet av vägledning är störst och är inte tänkta att täcka in alla frågeställningar inom ett område. En nationell riktlinje är inte ett vårdprogram, men kan vara ett stöd när exempelvis landstingen skapar vårdprogram eller när kommuner och landsting tar fram gemensamma planer inom ett riktlinjeområde.

Socialstyrelsen fattar beslut om vilka riktlinjer som ska tas fram. Ibland kan det även komma ett direkt uppdrag från regeringen att Socialstyrelsen ska ta fram nationella riktlinjer för ett visst område.

Varför vi tar fram nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag (S2012/3905/FS) att ta fram riktlinjer och andra vägledande material för vissa speciellt utsatta grupper, som leder bland annat till säker psykiatrisk vård för de svårast sjuka. Socialstyrelsen har också i uppdrag att revidera befintliga riktlinjer på området psykisk ohälsa. De nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd kompletteras nu med läkemedelsbehandling för att senare kunna uppdateras i sin helhet omkring 2015.

Kontakt