Hur vi avgränsar ett riktlinjeområde

Redan i ett tidigt skede skapar Socialstyrelsen en lista med så kallade tillstånd och åtgärder.

Med tillstånd menar Socialstyrelsen ett hälsotillstånd som en person kan ha i form av en sjukdom, ett sjukdomsliknande tillstånd, en funktionsnedsättning eller en levnadsvana. Ett tillstånd kan också vara risk för en sjukdom, eller en särskild förutsättning, som kan ha betydelse för risker och sjukdomar. Slutligen kan ett tillstånd vara avsaknaden av en riskfaktor eller sjukdom.

Till varje tillstånd kopplar Socialstyrelsen en åtgärd som är möjlig att utföra. Med åtgärder menar vi allt från en behandling eller insats till förebyggande, diagnostiska och uppföljande åtgärder. Exempel på åtgärder är läkemedelsbehandling av olika slag, defibrillator (vid hjärtstopp), fluorlackning (vid risk för karies), dagverksamhet, kognitiv beteendeterapi (vid ångest), familjeintervention och kvalificerat rådgivande samtal (för att uppnå rökstopp).

Det kan finnas många tillstånds- och åtgärdskombinationer som Socialstyrelsen inte tar med i listan, eftersom vi fokuserar på de områden där det finns behov av vägledning.

Hur vi avgränsar nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Tillstånds- och åtgärdslistan i Socialstyrelsens riktlinjer om antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd begränsas huvudsakligen till åtgärder som tas upp i SBU:s systematiska litteraturöversikt Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation [1]. SBU:s översikt består av tre delar men Socialstyrelsens nationella riktlinjer tar enbart upp frågor som beskriver antipsykotisk läkemedelsbehandling, med fokus på behandling av psykotiska symtom.

Dessa riktlinjer utgår därmed inte från en behovsanalys av vilka åtgärder som hälso- och sjukvården eller socialtjänsten har ett särskilt stort behov av vägledning om, vilket i normalfallet ingår i Socialstyrelsens modell för att ta fram nationella riktlinjer.

Referenser

  1. SBU. Schizofreni – Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2012 2012; SBU-rapport nr 213.

Kontakt