Sammanfattning av riktlinjerna för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Dessa riktlinjer ger rekommendationer om antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Rekommendationerna utgår främst från en systematisk litteraturöversikt om bland annat läkemedelsbehandling vid schizofreni som Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har tagit fram.

Schizofreni är en svår psykossjukdom som innebär en förändrad verklighetsuppfattning, nedsatt social och kognitiv förmåga och därmed ofta en försämrad funktionsförmåga. I dessa riktlinjer ger Socialstyrelsen rekommendationer om behandling med olika typer av antipsykotiska läkemedel vid

  • prodromala stadier av psykossjukdom
  • nyinsjuknande i psykossjukdom
  • långvarig psykossjukdom
  • svårbehandlad psykossjukdom
  • suicidalt beteende vid psykossjukdom
  • viktökning i samband med antipsykotisk läkemedelsbehandling
  • extrapyramidala biverkningar av antipsykotisk läkemedelsbehandling
  • behandling med antipsykotiskt läkemedel i depåform
  • samsjuklighet med missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika.

Några viktiga rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör erbjuda kontinuerlig antipsykotisk läkemedelsbehandling till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Kontinuerlig antipsykotisk läkemedelsbehandling minskar risken för självmord och är en förutsättning för att undvika akuta skov och för att kunna rehabilitera och återintegrera personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd i samhället. Utan antipsykotisk läkemedelsbehandling är det i regel omöjligt för dem som drabbas att leva ett normalt liv.

Det är viktigt att valet av antipsykotiskt läkemedel utgår från hur allvarlig sjukdomen är samt vilka eventuella risker som är förknippade med patientens tillstånd, såsom suicidalt beteende eller metabola riskfaktorer. Olika antipsykotiska läkemedel har olika effekter och biverkningar. Vanliga biverkningar av antipsykotiska läkemedel är sexuella biverkningar, extrapyramidala symtom, sedation (trötthet) och viktuppgång. Det gäller särskilt vid nyinsättning av ett läkemedel. Om patienten får information om olika läkemedels effekter och biverkningar samt är delaktig i valet av läkemedel ökar också följsamheten till behandlingen.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda läkemedlen aripiprazol, olanzapin eller risperidon till personer som är nyinsjuknade i psykossjukdom. Personer med långvarig schizofreni bör erbjudas olanzapin eller risperidon. Vid långvarig sjukdom är det särskilt angeläget att läkemedelsbehandlingen är kontinuerlig och varaktig.

Vid svårbehandlad sjukdom och otillräcklig effekt av antipsykotiska läkemedel (det vill säga att symtom kvarstår trots adekvat läkemedelsdos och behandlingstid) är det angeläget att byta till ett läkemedel med mer kraftfull effekt på psykotiska symtom. Hälso- och sjukvården bör då i första hand erbjuda klozapin. Det är också särskilt viktigt att läkemedelsbehandlingen kombineras med psykosociala insatser.

Även personer med självmordstankar och suicidalt beteende bör erbjudas klozapin, både om de är nyinsjuknade eller har en långvarig sjukdom. Det eftersom klozapin minskar risken för självmord och självmordsförsök i större grad än andra antipsykotiska läkemedel.

En del patienter föredrar läkemedelsbehandling i långverkande depåform framför peroral beredning. Denna behandlingsform bör också erbjudas till personer som ofta avbryter behandlingen och återinsjuknar i akuta symtom. Vid samtidigt missbruk och vid beroende bör hälso- och sjukvården erbjuda behandling med risperidon i depåform.

För personer som får läkemedelsbehandling men har kvarvarande symtom eller funktionsnedsättningar är det viktigt att komplettera behandlingen med individuellt anpassade psykosociala insatser. Dessa riktlinjer kompletterar på så sätt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2011.

Rekommendationernas konsekvenser

Socialstyrelsen bedömer att rekommendationerna generellt inte kommer att leda till ökade kostnader, eftersom kostnaderna för de olika läkemedlen i allmänhet inte skiljer sig åt i någon större utsträckning. Däremot förväntas de samhälleliga kostnaderna sjunka på lång sikt till följd av mer effektiva behandlingar.

Personer med schizofreni behöver stora resursinsatser från såväl hälso- och sjukvården som från socialtjänsten. Av dessa utgör dock läkemedelskostnaden en mindre andel av de totala kostnaderna. Att behandla personer som har schizofreni med läkemedel är kostnadseffektivt i jämförelse med ingen behandling. Effektiv läkemedelsbehandling kan reducera risken för återfall och är därmed kostnadsbesparande.

Socialstyrelsen bedömer att val av läkemedel för behandling av schizofreni huvudsakligen inte påverkar organisatoriska aspekter såsom behov av lokaler, arbetssätt, samarbete, personal etcetera.

Indikatorer för uppföljning

Socialstyrelsen har tagit fram 14 nationella indikatorer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som speglar rekommendationerna i riktlinjerna. Av dessa är 12 möjliga att mäta med hjälp av befintliga datakällor som uppdateras kontinuerligt.