Rökare och före detta rökare, misstänkt KOL

 • Tillstånd: Rökare och före detta rökare, misstänkt KOL
 • Åtgärd: FEV1/FEV6-mätning som screeningverktyg (inledande obstruktivitetsutredning)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden identifierar de individer som behöver vidare utredning med dynamisk spirometri. Rökare och före detta rökare är en riskgrupp för KOL.

Kommentar: Åtgärden kan inte användas för att fastställa diagnos.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

En FEV1/FEV6-mätning med en enkel minispirometer eller FEV1/FEV6-mätare är billigare och kräver mindre tid och resurser att utföra än en diagnostisk spirometri. Denna typ av mätning kan därför vara lämplig som ett screeninginstrument på rökare och före detta rökare för att identifiera individer med hög sannolikhet för KOL som bör gå vidare till diagnostisk spirometri, samt identifiera individer med låg sannolikhet för KOL som inte behöver gå vidare till en mer resurs- och tidskrävande diagnostisk spirometri.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos rökare och före detta rökare har en FEV1/FEV6-mätning som ett screeningverktyg för fortsatt obstruktivitetsutredning

 • 80–86 procents sensitivitet och 71–94 procents specificitet för att påvisa obstruktivitet (FEV1/FVC < 0,7 eller FEV1/FVC < 0,75) (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ett positivt prediktivt värde på 52–75 procent och ett negativt prediktivt värde på 91–96 procent för att påvisa obstruktivitet (FEV1/FVC < 0,7 eller FEV1/FVC < 0,75) (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om biverkningar eller oönskade effekter. Minispirometri har inga förväntade biverkningar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Slutsatsen baseras på 3 accuracy-studier där minispirometerns förmåga att påvisa lungsjukdom utvärderats [1-3]. Studiepopulationen utgjordes av rökare och före detta rökare men utan krav på luftvägssymtom. Totalt ingick 1 031 personer i studierna som är utförda på primärvårdspatienter med och utan känd lungsjukdom [1-3].

En uppdaterad litteratursökning har gjorts 2015-03-24. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade. Den nya litteraturen är tillagd i referenslistan [4-6].

Saknas någon information i studierna?

I studien av Thorn med flera [3] saknas uppgifter om minispirometrins (FEV1/FEV6-mätarens) negativa och positiva prediktiva värde vid 0,75 som gränsvärde (cut-off). Samtliga studier utvärderade minispirometri som rutinmässig undersökningsmetod för att identifiera KOL, och var inte utformade för att utvärdera nyttan av KOL-screening bland rökare och före detta rökare med misstanke om KOL (luftvägssymtom).

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Frith, P, Crockett, A, Beilby, J, Marshall, D, Attewell, R, Ratnanesan, A, et al. Simplified COPD screening: validation of the PiKo-6(R) in primary care. Prim Care Respir J. 2011; 20(2):190-8, 2 p following 8.
 2. Sichletidis, L, Spyratos, D, Papaioannou, M, Chloros, D, Tsiotsios, A, Tsagaraki, V, et al. A combination of the IPAG questionnaire and PiKo-6(R) flow meter is a valuable screening tool for COPD in the primary care setting. Prim Care Respir J. 2011; 20(2):184-9, 1 p following 9.
 3. Thorn, J, Tilling, B, Lisspers, K, Jorgensen, L, Stenling, A, Stratelis, G. Improved prediction of COPD in at-risk patients using lung function pre-screening in primary care: a real-life study and cost-effectiveness analysis. Prim Care Respir J. 2012; 21(2):159-66.
 4. Franco-Marina, F, Fernandez-Plata, R, Torre-Bouscoulet, L, Garcia-Sancho, C, Sanchez-Gallen, E, Martinez, D, et al. Efficient screening for COPD using three steps: a cross-sectional study in Mexico City. NPJ primary care respiratory medicine. 2014; 24:14002.
 5. Solidoro, P, Braido, F, Baratta, F, Bagnasco, D, Esposito, R, Aggeri, M, et al. FEV6 assessment in spirometric abnormalities screening: the first population-based study in Italian pharmacies. Panminerva Med. 2013; 55(1):87-92.
 6. van den Bemt, L, Wouters, BC, Grootens, J, Denis, J, Poels, PJ, Schermer, TR. Diagnostic accuracy of pre-bronchodilator FEV1/FEV6 from microspirometry to detect airflow obstruction in primary care: a randomised cross-sectional study. NPJ primary care respiratory medicine. 2014; 24:14033.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Diagnostik och utredning