Obstruktiva andningsbesvär som krävt sluten vård, barn ≥ 6 månader

 • Tillstånd: Obstruktiva andningsbesvär som krävt sluten vård, barn ≥ 6 månader
 • Åtgärd: Astmautredning som inkluderar anamnes, status och ställningstagande till riskfaktorer för astma

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till en korrekt fortsatt handläggning.

Kommentar: Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Astmautredning vid obstruktiva andningsbesvär hos barn från 6 månaders ålder.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos barn som är sex månader och äldre med obstruktiva andningsbesvär som krävt slutenvård leder en astmautredning för ställningstagande till periodisk behandling eller underhållsbehandling till bättre astmakontroll (konsensus).

En utredning bör innehålla följande:

anamnes avseende

 • allergi
 • passiv rökning
 • försämringsskov
 • skolfrånvaro/antal dagar för vård av sjukt barn
 • symtom mätt med validerat instrument
 • frågor om deltagande i skolidrott och fritidsaktiviteter
 • behov av skriftlig behandlingsplan

undersökningar

 • allergiutredning
 • längd/vikt (BMI)
 • instruktion av inhalationsteknik
 • spirometri ≥ 6 år
 • PEF > 3 år.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Den inledande litteratursökningen identifierade inga systematiska översikter eller randomiserade kontrollerade studier som kunde användas som underlag till evidensgraderade slutsatser avseende astmautredning och dess innehåll hos barn som är över sex månader. Eftersom det bedömdes som mycket angeläget att få fram rekommendationer avseende astmautredning och förskolebarn tog projektledningen beslut om att genomföra en konsensusprocess för att få fram rekommendationer baserade på beprövad erfarenhet.

För att få fram ett underlag för en konsensuspanel genomfördes en litteratursökning med syftet att fånga upp nationella och internationella riktlinjer på området. Sökningen identifierade 1 systematisk översikt och 1 riktlinje som inkluderades i underlaget [1, 2]. Översikten har tagits fram av en grupp inom European Respiratory Society (ERS) och de har med ett evidensbaserat angreppsätt utvärderat handläggning och utredning av obstruktiva andningsbesvär hos förskolebarn [1]. Även GINA-dokumentet (”Global strategy for diagnosis and management of asthma in children 5 years and younger”) är relevant för frågeställningen [2].

En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”Hos barn som är sex månader och äldre med obstruktiva andningsbesvär som krävt slutenvård leder en astmautredning för ställningstagande till periodisk behandling eller underhållsbehandling till bättre astmakontroll”. Konsensus uppnåddes.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Brand, PL, Baraldi, E, Bisgaard, H, Boner, AL, Castro-Rodriguez, JA, Custovic, A, et al. Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool children: an evidence-based approach. Eur Respir J. 2008; 32(4):1096-110.
 2. Global Initiative for Asthma. Global strategy for diagnosis and management of asthma in children 5 years and younger. 2009 May 1 [cited 2013 October 28]; Available from: http://www.ginasthma.org/Guidelines/guidelines-global-strategy-for-the-diagnosis.html

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Diagnostik och utredning