Obstruktiva andningsbesvär, barn 3–6 år som sökt akut

 • Tillstånd: Obstruktiva andningsbesvär, barn 3–6 år som sökt akut
 • Åtgärd: Uppföljning med ställningstagande till astmautredning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till en korrekt fortsatt handläggning.

Kommentar: Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Astmautredning vid obstruktiva andningsbesvär hos barn från 3 till 6 år.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos barn som är 3–6 år och som sökt akut på grund av obstruktiva andningsbesvär leder en astmautredning för ställningstagande till periodisk behandling eller underhållsbehandling till bättre astmakontroll (konsensus).

En utredning bör innehålla följande:

anamnes avseende

 • allergi
 • passiv rökning
 • försämringsskov
 • förskolefrånvaro/antal dagar för vård av sjukt barn
 • symtom mätt med validerat instrument
 • frågor om deltagande i skolidrott och fritidsaktiviteter
 • behov av skriftlig behandlingsplan

undersökningar

 • allergiutredning
 • längd/vikt (BMI)
 • instruktion av inhalationsteknik
 • PEF, eventuellt med reversibilitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Den inledande litteratursökningen identifierade inga systematiska översikter eller randomiserade kontrollerade studier som kunde användas som underlag till evidensgraderade slutsatser avseende astmautredning och dess innehåll hos förskolebarn. Eftersom det bedömdes som mycket angeläget att få fram rekommendationer avseende astmautredning och förskolebarn tog projektledningen beslut om att genomföra en konsensusprocess för att få fram rekommendationer baserade på beprövad erfarenhet.

För att få fram ett underlag för en konsensuspanel genomfördes en ny litteratursökning med syftet att fånga upp nationella och internationella riktlinjer inom området. Sökningarna identifierade 2 dokument: 1 riktlinje från European Respiratory Society (ERS) som utvärderar handläggning och utredning av obstruktiva andningsbesvär hos förskolebarn [1] samt GINA-dokumentet (”Global strategy for diagnosis and management of asthma in children 5 years and younger”) [2]. Rekommendationerna bygger på konsensus.

En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”Hos barn som är 3–6 år och som sökt akut polikliniskt på grund av obstruktiva andningsbesvär leder en astmautredning för ställningstagande till periodisk behandling eller underhållsbehandling till bättre astmakontroll”. Konsensus uppnåddes.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Brand, PL, Baraldi, E, Bisgaard, H, Boner, AL, Castro-Rodriguez, JA, Custovic, A, et al. Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool children: an evidence-based approach. Eur Respir J. 2008; 32(4):1096-110.
 2. Global Initiative for Asthma. Global strategy for diagnosis and management of asthma in children 5 years and younger. 2009 May 1 [cited 2013 October 28]; Available from: http://www.ginasthma.org/Guidelines/guidelines-global-strategy-for-the-diagnosis.html

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Diagnostik och utredning