Obstruktiva andningsbesvär, barn 6 månader–3 år som sökt akut mer än två gånger

 • Tillstånd: Obstruktiva andningsbesvär, barn 6 månader–3 år som sökt akut mer än två gånger
 • Åtgärd: Uppföljning med ställningstagande till astmautredning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till en korrekt fortsatt handläggning.

Kommentar: Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Astmautredning vid obstruktiva andningsbesvär hos barn från 6 månader till 3 år.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos barn som är mellan sex månader och tre år och som sökt akut på grund av obstruktiva andningsbesvär mer än två gånger leder en astmautredning för ställningstagande till periodisk behandling eller underhållsbehandling till bättre astmakontroll (konsensus).

En utredning bör innehålla följande:

anamnes avseende

 • allergi
 • passiv rökning
 • försämringsskov
 • skolfrånvaro/antal dagar för vård av sjukt barn
 • symtom mätt med validerat instrument
 • frågor om deltagande i skolidrott och fritidsaktiviteter
 • behov av skriftlig behandlingsplan

undersökningar

 • allergiutredning
 • längd/vikt (BMI)
 • instruktion av inhalationsteknik.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Den inledande litteratursökningen identifierade inga systematiska översikter eller randomiserade kontrollerade studier som kunde användas som underlag till evidensgraderade slutsatser avseende astmautredning och dess innehåll hos barn som är över sex månader. Eftersom det bedömdes som mycket angeläget att få fram rekommendationer avseende astmautredning och förskolebarn tog projektledningen beslut om att genomföra en konsensusprocess för att få fram rekommendationer baserade på beprövad erfarenhet.

För att få fram ett underlag för en konsensuspanel genomfördes litteratursökning med syftet att fånga upp nationella och internationella riktlinjer på området. Sökningen identifierade 1 översikt från European Respiratory Society (ERS) som med ett evidensbaserat angreppsätt utvärderat handläggning och utredning av obstruktiva andningsbesvär hos förskolebarn [1].

En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”Hos barn som är mellan sex månader och tre år och som sökt akut polikliniskt på grund av obstruktiva andningsbesvär mer än två gånger leder en astmautredning för ställningstagande till periodisk behandling eller underhållsbehandling till bättre astmakontroll”. Konsensus uppnåddes.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Brand, PL, Baraldi, E, Bisgaard, H, Boner, AL, Castro-Rodriguez, JA, Custovic, A, et al. Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool children: an evidence-based approach. Eur Respir J. 2008; 32(4):1096-110.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Diagnostik och utredning