Misstänkt astma, vuxna

 • Tillstånd: Misstänkt astma, vuxna
 • Åtgärd: NO-mätning i diagnostiskt syfte

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Som enskilt diagnostiskt instrument har åtgärden inte förmåga att vare sig påvisa eller utesluta astma.

Kommentar: Kan tillsammans med andra åtgärder vara av värde som en del i astmautredningen.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

NO-mätning i diagnostiskt syfte vid misstänkt astma hos vuxna.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en liten till måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid misstänkt astma hos vuxna har NO-mätning i diagnostiskt syfte

 • ingen statistiskt säkerställd förmåga att utesluta astma (I studierna redovisas en spännvidd mellan 0,82–0,96 för sensitivitet, 0,13–0,48 för specificitet och 0,37–0,84 för negativt prediktivt värde.) (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen statistisk säkerställd förmåga att påvisa astma (I studierna redovisas en spännvidd mellan 0,13–0,18 för sensitivitet, 0,92–1,0 för specificitet och 0,8–1,0 för positivt prediktivt värde.) (begränsat vetenskapligt underlag).

För att bekräfta alternativt utesluta astmadiagnos är det bäst att använda olika gränsvärden för NO, eftersom olika gränsvärden medför att specificitet respektive sensitivitet kan bli så hög som möjligt. Utifall NO-värdet ligger mellan dessa nivåer krävs ytterligare test för att säkerställa diagnos. Det är främst så som NO i utandningsluft har använts i praktiken, men studierna som ingår i den systematiska översikten är inte designade för att utvärdera detta sätt att använda NO.

Det kliniska värdet av NO-mätning vid misstänkt astma hos vuxna är svårt att utifrån tillgängliga data värdera helt korrekt. Detta eftersom det vetenskapliga underlaget är begränsat och resultaten inte är statistiskt säkerställda. Även förekomsten av atopi varierar i de olika populationerna och vissa studier inkluderar personer som röker, något som indikerar att andra gränsvärden borde användas.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 1 systematisk översikt avseende litteratur fram till april 2013 [1].

Saknas någon information i studierna?

Konfidensintervall för effektmåtten anges ej. I vissa studier som ingår i översikten redovisas ej atopifrekvens. I vissa studier ingår rökare, det är sannolikt att rökare ska ha andra gränsvärden än icke-rökare.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Harnan. S, Tappenden P, Essat M, al., E. Measurement of exhaled nitric oxide concentration in asthma: NIOX MINO, NIOX VERO and NObreath. Measuring fractional exhaled nitric oxide concentration in asthma: NIOX MINO, NIOX VERO and NObreath: National Institute for Health and Care Excellence (NICE),; 2014.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Diagnostik och utredning