Misstänkt astma, barn och ungdomar

 • Tillstånd: Misstänkt astma, barn och ungdomar
 • Åtgärd: Ostandardiserat ansträngningstest (Free running test, FRAST)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens diagnostiska precision.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom med ökad känslighet i luftvägarna och varierande symtom såsom väsande andning, andfåddhet, tryck över bröstet och hosta. Ansträngningsutlösta besvär är ofta de första symtom som presenterar sig och ofta de sista som försvinner. I många fall är diagnosen inte svår att ställa men framför allt vid ansträngningsutlösta besvär och diffusa symtom behövs hjälpmedel för att ställa korrekt diagnos.

Okontrollerat ansträngningstest (Free running test, FRAST) tillhör de indirekta bronkialprovokationerna. I dessa test leder stimulering av bronkialslemhinnan till påverkan på inflammatoriska celler och aktiverade epitelceller. Dessa celler frisätter i sin tur olika mediatorer som ger upphov till bronkobstruktion. För att testet ska bli positivt krävs inflammation närvarande liksom en glatt muskulatur som är mottaglig för stimulering. De indirekta testen är till skillnad från de direkta testen negativa vid kronisk luftvägsobstruktion i frånvaro av inflammation.

Avsaknaden av ett referenstest som är ”golden standard” vid astmadiagnostik leder till svårigheter vid bedömning av studier av de olika provokationstesten. Ofta används läkardiagnostiserad astma vilket är subjektivt och medför skiftande kriterier för astmadiagnos. Frånsett mannitolprovokation är de olika indirekta och direkta provokationstesten inte utförda på samma sätt (standardiserade) och gränsvärdena för positiva test är i många fall olika. Populationerna i studierna är också varierande; det kan röra sig om befolkningsundersökningar, personer som söker för luftvägsbesvär eller ansträngningsutlösta andningsbesvär men också redan diagnostiserade astmatiker. Detta, tillsammans med den intraindividuella variabiliteten vid astma, gör studierna svårbedömda.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en liten till måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid misstänkt astma hos barn och ungdomar

 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma sensitivitet och specificitet för ostandardiserat ansträngningstest (free running test, FRAST).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 5 studier varav 4 är diagnostic accuracy-studier och 1 prevalensstudie. 3 av studierna ingår i en systematisk översikt [1]. De övriga är 1 accuracy-studie [2] och 1 stor prevalensstudie [3]. Slutsatserna baseras på 14 579 deltagare för sensitivitet och specificitet, 34 personer för Youden’s index och 14 446 personer för positivt och negativt prediktivt värde (PPV och NPV). Alla studierna är på barn och ungdomar.

Saknas någon information i studierna?

Information om könsfördelning saknas i några av studierna liksom åldersfördelning.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Dryden, DM, Spooner, CH, Stickland, MK, Vandermeer, B, Tjosvold, L, Bialy, L, et al. Exercise-induced bronchoconstriction and asthma. Evid Rep Technol Assess (Full Rep). 2010; (189):1-154, v-vi.
 2. Remes, ST, Pekkanen, J, Remes, K, Salonen, RO, Korppi, M. In search of childhood asthma: questionnaire, tests of bronchial hyperresponsiveness, and clinical evaluation. Thorax; 2002. p. 120-6.
 3. De Baets, F, Bodart, E, Dramaix-Wilmet, M, Van Daele, S, de Bilderling, G, Masset, S, et al. Exercise-induced respiratory symptoms are poor predictors of bronchoconstriction. Pediatr Pulmonol. 2005; 39(4):301-5.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Diagnostik och utredning